Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká vesnice v období kolektivizace
Název práce v češtině: Česká vesnice v období kolektivizace
Název v anglickém jazyce: Czech countryside during the collectivization
Klíčová slova: 50. léta. 20. stol., venkov, živnostenské podnikání, církevní perzekuce
Klíčová slova anglicky: The situation in the 1950s., countryside, trade business, religious situation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je pokusem o vhled do života lidí v konkrétní východočeské obci
během období kolektivizace, konkrétněji v letech 1950–1955. Oblastí zkoumání jsou
živnostenské podnikání a náboženské poměry v obci. Cílem práce je studium dvou
případů komunistické represe na venkově – proces s Antonínem Štulíkem, bývalým
živnostníkem, odsouzeným za rozkrádání státního majetku, a proces s Josefem
Blahníkem, katolickým farářem, odsouzeným za velezradu. Práce analyzuje oba případy
a zjišťuje možné spojitosti. Byla použita metoda komparace 3 pramenů (obecní kronika
nenalezena) – vyšetřovací spisy, záznamy ze schůzí MNV a orální prameny. StB
spojitost mezi A. Štulíkem a J. Blahníkem prokázala na základě jejich výpovědí a
odsoudila je k odnětí svobody na tři a devět let a k peněžní pokutě. Nejzajímavější část
práce je komparace orálních pramenů s vyšetřovacími spisy. Práce uvádí dosud
neuveřejněné vzpomínky pamětníků na situaci v 50. letech 20. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is an attempt of insight into the lives of people in the specific East Bohemian
town during a period of collectivization, particularly in the years 1950-1955. Areas of
inquiry are trade business and religious situation in the village. The aim is to study two
cases of communist repression in the country - a process with Antonín Stulík, a former
tradesman, convicted of theft of state property, and a process with Josef Blahník, a
Catholic priest, convicted of treason. The paper analyzes both cases and detects possible
association. There was used a method of comparison of three resources (municipal
chronicle not found) - investigative files, records of meetings MNV and oral sources.
StB connection between A. Štulík and J. Blahnik demonstrated on the basis of their
testimony, and sentenced them to prison for three and nine years and cash fine. The
most interesting part is the comparison of oral sources with the investigative writings.
The thesis presents yet unpublished recollections of eyewitnesses to the situation in the
1950s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK