Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka
Název v anglickém jazyce: Factors influencing worldwide zoo collections of lizards, snakes, turtles and crocodiles: effect of conservation status, body size and their attractiveness to humans
Klíčová slova: želvy, krokodýli, ještěři, hadi, krása, zoologické zahrady
Klíčová slova anglicky: turtles, crocodiles, lizards, snakes, beauty, zoological garden
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Na světě existuje velké množství druhů, každý rok však přibývá těch, které jsou ohrožené. Jednou z možností jejich záchrany je v současné situaci i chov v lidské péči. Dostatečná populace s uspokojivým managementem chovu v zajetí dává mnoha druhům naději jak na samotné přežití (střednědobé), tak i šanci na případný návrat do volné přírody. V současnosti celosvětově nejvýznamnějším sdružením chovatelských zařízení jsou zoologické zahrady WAZA (World Association of Zoos and Aquariums). Protože tyto instituce fungují jako síť umožňující výměnu chovaných jedinců, můžeme populace chované v těchto institucích chápat pro účely ochranářské biologie a dle konceptu tzv. „archy Noemovy“ jako jedinou celosvětovou populaci daného druhu charakterizovanou svojí velikostí, tj. celkovým počtem jedinců. Velikost světové populace jednotlivých druhů lze pak dále analyzovat, především vyšetřovat pomocí GLMs vliv jednotlivých ekologických (habitat), biogeografických (umístění a velikost areálu), biologických (velikost, potrava, taxonomická výlučnost), ochranářských (stupeň ohrožení IUCN) a psychologických (včetně lidských estetických preferencí) faktorů na tuto vysvětlovanou proměnnou. Diplomová práce by se měla zaměřit na takovou analýzu u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů. Obdobně budou analyzovány i údaje o reintrodukcích a dalším ochranářském úsilí a jeho nákladech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There is a large number of species existing in the world; each year, however, the number of the endangered ones rapidly increases. Nowadays, captive breeding becomes an option for their survival in refugees. Sufficient population with satisfactory breeding management gives hope for survival to the endangered species (in mid-term) or even possible future reintroduction to their natural habitat. WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) is currently the world's leading association of worldwide zoos and similar breeding facilities. Because these institutions operate as a network to facilitate the exchange of reared individuals, for conservation purposes, their captive populations may be seen as one large population characterized by its size, i.e., the total number of individuals. Such view is currently recognized by many conservationists as the so-called concept of Noah’s Ark. The size of the global population of each species may be further analyzed, e.g., assessed with GLM effects of individual ecological (habitat), biogeographical (location and size of an area), biological (body size, food intake, taxonomic exclusivity), conservational (IUCN status) and psychological (including human aesthetic preferences) factors on this dependent variable. This master's thesis will focus on such an analysis of zoo populations of lizards, snakes, turtles and crocodiles. Data on the zoo-facilitated reintroductions and further conservation efforts and costs will be analyzed in a similar manner.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK