Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor, čas a matérie ve výtvarném provozu a výtvarné výchově
Název práce v češtině: Prostor, čas a matérie ve výtvarném provozu a výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Space, time and material in fine art and art education
Klíčová slova: čas, prostor, materiál, místo, výtvarné umění, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: time, space, place, fine arts, art education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Zpracujte ve své diplomové práci vztah výtvarného díla, materiálu, času a prostoru. Čas a hmota, čas

a prostor, čas a pohyb, čas a kontext. Zkoumejte, jak zpracovává výtvarné umění prostor a pohyb,

s důrazem na současné a moderní umění. Studujte tyto vztahy v dějinách umění.

Poznatky z teoretické části využijte i ve svých praktických reflexích.

Zkoumejte význam časových a prostorových struktur ve výtvarné tvorbě žáků a studentů. Propojte

poznatky z teoretické a praktické části do didaktických etud.
Seznam odborné literatury
HAWKING, Stephen W. Stručná historie času. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0169-5.
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN 978-80-7209-952-8.

LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů: Od Cézanna po Dalího. 4. přepracované vyd. Praha: Odeon, 1989, 513 s. ISBN 80-207-0087-0.

PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-12. Praha: Odeon, jakékoli vydání

MÍČKO,M.: Testament mistra Wu. Praha: Odeon, 1971. 163 s

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2009, 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5.

KULKA, Jiří. Psychologie umění: Obecné základy. 1. vyd. Praha: Stát. pedagog. nakl., 1991, 435 s. ISBN 80-042-3694-4.

ROESELOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově, Praha: Sarah. 2000

MERLEAU-PONTY, M.; Svět vnímání. Praha: OIKOYEMENH 2008. 978-80-7298-287-5

ROESELOVÁ, V.: Didaktika výtvarné výchovy, Praha 2003 ISBN 80-7290-129-X

UMĚNÍ 20. STOLETÍ (kolektiv autorů) Taschen/Slovart, 2004
Předběžná náplň práce
Zpracujte ve své diplomové práci vztah výtvarného díla, materiálu, času a prostoru. Čas a hmota, čas

a prostor, čas a pohyb, čas a kontext. Zkoumejte, jak zpracovává výtvarné umění prostor a pohyb,

s důrazem na současné a moderní umění. Studujte tyto vztahy v dějinách umění.

Poznatky z teoretické části využijte i ve svých praktických reflexích.

Zkoumejte význam časových a prostorových struktur ve výtvarné tvorbě žáků a studentů. Propojte

poznatky z teoretické a praktické části do didaktických etud.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Prepare in your thesis the relationship between artwork, materials, time and space. Time and material, time
and space, time and movement, time and context. Investigate how the visual arts handles the space and movement,
with the emphasis on contemporary and modern art. Study these relationships in history of art.
The knowledge of the theoretical part use in your practical reflections.

Examine the importance of spatial and temporal structures in art work of pupils and students.
Connect knowledge from the theoretical and practical part in teaching episodes/didactic etudes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK