Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společná grafika
Název práce v češtině: Společná grafika
Název v anglickém jazyce: Collaborative print making
Klíčová slova: grafika, grafický jazyk, kooperativní vyučování, výtvarná řada, výtvarný projekt
Klíčová slova anglicky: graphic, graphic language, collaborative education, fine art line, art project
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2012
Datum zadání: 19.11.2012
Datum a čas obhajoby: 17.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Pokyny pro zpracování:
V Teoretické části diplomové práce prozkoumejte a popište jedinečnosti grafického výtvarného jazyka. Prozkoumejte možnosti společných tisků z grafických matric, které nabízí nové pohledy na VV a vytváří inovativní pedagogický rámec, přinášející dynamické proměny psychologických a sociálních dopadů na průběh výuky. Prozkoumejte, zdokumentujte a vyhodnoťte špičkové české ZUŠ, které touto metodou pracují.

V Didaktické části ověřte specifické možnosti společných prací v praxi ZUŠ. Vytvořte a odučte didaktický projekt – řadu obsahově a formálně provázaných lekcí. Dokumentované práce dětí budou, jako součást prezentace, dokládat realizované projekty.

Výtvarná část diplomové práce budou tvořit autorské grafické cykly ve vybraných grafických technikách – příklady rozličných technologických řešení a výtvarné diverzity technik.

Rozsah textu: 50 – 60 NS
Seznam odborné literatury
EIONOVÁ, D.: Naše dítě – rozvoj tvořivosti.

Fragment, 2002. ISBN neuvedeno

FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání.
H&H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7

HAZUKOVÁ, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově 1, 2.
Praha 1995. ISBN neuvedeno

HAZUKOVÁ, H.; ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy 1.
Praha 2005. ISBN 80-7290-237-7

KREJČA, A.: Techniky grafického umění.
Praha: Artia. 1981. ISBN 37-008-81
KUCHAŘ, R.: Kresba, malba, grafika pro lidové školy umění.
Praha: SPN, 1968. ISBN neuvedeno
LASOTOVÁ, D.: Metodika výuky Výtvarné výchovy.
Synergie, Ostrava 2010. ISBN 978-80-7368-892-9

MALÝ, Z.: Grafické techniky pro každého.
CP Books, 1995. ISBN 80-251-0296-3

MARCO, J.: O grafice.

Praha: Mladá fronta, 1981, ISBN neuvedeno
MAZÁČOVÁ, N.: Vybrané pedagogické inovace v současné škole.
Praha 2008. ISBN 978-80-7290-373-3.

MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultury 2.
Idea Servis, 2001. ISBN 80-85970-37-6

MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultury 3.
Idea Servis, 2002. ISBN 80-85970-47-3

MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultury 4.

Idea Servis, 2002. ISBN 80-85970-32-5

PIAGET, J.; INHELDOVÁ, B.: Psychologie dítěte.
SPN: Praha 1970. ISBN 80-7178-146-0

POLCAR, M.; ARBANOVÁ, L.: Grafika – kultura a technika reprodukovaného obrazu. Praha 2005. ISBN neuvedeno

ROESELOVÁ, V.: Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy. Praha: PedF UK, 2003, ISBN 80-7290-129-X
ROESELOVÁ, V.; Proudy ve výtvarné výchově.
1. vyd. Praha: Sarah 1999. ISBN 80-902267-3-6.
ROESELOVÁ, V.; Řady a projekty ve výtvarné výchově.
1. vyd. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.

SLAVÍK, J.; PASTOROVÁ, M.: Kapitoly z výtvarné výchovy 1. (zkušenost, dialog, koncept). Pedagogická fakulta UK, 1993. ISBN neuvedeno

SLAVÍK, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy 2.
Pedagogická fakulta UK, 1993. ISBN neuvedeno

SPILKOVÁ, J.: Obecná didaktika.
Grada 2007. ISBN 978-80-247-1821-7


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK