Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fylogeneze člověka v učebnicích přírodopisu a dějepisu od roku 1869
Název práce v češtině: Fylogeneze člověka v učebnicích přírodopisu a dějepisu od roku 1869
Název v anglickém jazyce: Human Evolutionas Presented in Czech School Biology and History Textbooks since 1869
Klíčová slova: evoluce, škola, vzdělání, učebnice, Homo
Klíčová slova anglicky: evolution, school, education, study books, Homo
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2012
Datum zadání: 16.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Zuzana Schierová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vývojem poznání evoluce člověka a odrazem tohoto poznání ve středoškolských učebnicích přírodopisu a dějepisu od roku 1859 do současnosti na území dnešní České republiky. Uvedený mezník je rokem vydání knihy Charlese Darwina O původu druhů přírodním výběrem, která stála na počátku tzv. darwinismu, jehož zásadní význam spočíval ve vytvoření předpokladů pro systematický výzkum biologické evoluce, včetně studia vývoje člověka. Cílem této bakalářské práce byla analýza rozsahu a obsahu textu patnácti učebnic věnovaných sledované problematice. Diskutováno bylo v jaké podobě a s jakým časovým posunem se informace o fylogenezi člověka dostávaly do středoškolských učebnic přírodopisu a dějepisu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis occupies with development of human evolution and its reflection in highschool textbooks of biology and history from 1859 until today in the area of recent Czech republic. The year 1859 is connected to the publishing of Charles Darwin´s book On the Origin of Species by means of natural selection, which gave the beginning to darwinism. Darwinism created precondition for systematical research of biological evolution including study of human evolution. The aim of the bachelor thesis was the analysis of scale and content of the topic in textbooks.
The form and the time shift of the appearence of the fylogenetic informations in textbooks of biology and history at highschools was discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK