Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dědění ze zákona
Název práce v češtině: Dědění ze zákona
Název v anglickém jazyce: Intestate Succession.
Klíčová slova: dědění ze zákona dědické třídy
Klíčová slova anglicky: Intestate Succession Inheritance Class
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 11:15
Místo konání obhajoby: č.m.131
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dědění ze zákona

Dědické právo je velmi důležitou součástí práva občanského, protože zajišťuje přechod práv a povinností ze zůstavitele na jeho právní nástupce a tak zachování hodnot pro budoucí generace. Naše dědické právo je typické tím, že jeho zásadní znakem je ingerence státu do dědického řízení a to prostřednictvím soudního komisaře (notáře).
Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu zákonné dědické posloupnosti v naše právním řádu a to zejména na úpravu obsaženou v občanském zákoníku 40/1964 Sb. a úpravu v novém občanském zákoníku 89/2012 Sb. Snažím se poukázat na změny, které účinností nového občanského zákoníku v našem právním řádu nastanou a na možné negativní či pozitivní důsledky těchto změn.
Má práce se skládá ze čtyř hlavních částí, které jsou pak dále děleny. V první části mé práce se snažím poukázat na předpoklady, které jsou třeba k tomu, aby k dědění vůbec mohlo dojít. Těmito předpoklady jsou smrt fyzické osoby, existence dědictví, způsobilost dědice, právní důvod dědění (dědické tituly) a konečně odmítnutí dědictví. Jednotlivé předpoklady jsou pak rozděleny do kapitol a tam je každý předpoklad podrobněji popsán.
V druhé části mé práce je obsažena úprava dědického práva nyní účinná, tedy úprava v občanském zákoníku 40/1964 Sb. Tato část obsahuje stěžejní kapitolu, kterou je dědění ze zákona a která rozvádí problematiku jednotlivých dědických skupin a odúmrti. Dalšími kapitolami je pak kapitola o vydědění a o neopominutelných dědicích.
Třetí kapitola obsahuje úpravu dědění ze zákona, vydědění a ochrany neopominutelných dědiců dle budoucí právní úpravy v občanském zákoníku 89/2012 Sb. V této kapitole se snažím co nejblíže rozebrat jednotlivé instituty s poukázáním na zásadní změny oproti dosavadní úpravě.
A konečně poslední čtvrtá část mé práce obsahuje zhodnocení úprav v obou občanských zákonících. Na závěr své práce jsem dospěla k poznatku, že rekodifikace občanského práva může našemu právnímu řádu jenom prospět a že je důležitou změnou a odpoutáním od socialistického práva, které v občanském zákoníku 40/1964 Sb. stále ještě doznívá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intestate Succession

Inheritance law is a very important part of civil law, because it ensures transfer of rights and obligations of the deceased to his successors and to preserve the values for future generations. Our inheritance law is characterized by its essential feature is the influence of the state in probate proceedings through the judicial commissioner (notary).
This thesis focuses on the regulation of intestate succession in our legal system and in particular to the regulation contained in the Civil Code, 40/1964 Sb. and regulation in the new Civil Code, 89/2012 Sb. I'm trying to refer the changes that with the new Civil Code in our law occur and the possible positive or negative consequences of these changes.
My work consists of four main parts, which are further divided. In the first part of my work I try to show to preconditions that are needed to make the inheritance ever happen. These preconditions are the death of a natural person, the existence of heritage, capacity of heir or legal reason inheritance (inheritance titles) and finally rejection heritage. Individual preconditions are divided into chapters and there is every precondition described in more detail.
In the second part of my work is contained regulation of inheritance law now effective, thus regulation in the Civil Code, 40/1964 Sb. This section includes pivotal chapter, which is the intestate succession and that distributes the problem of inheritance classes and escheat. Other chapters are the chapter about the disinheritance and the chapter about the forced heirs.
The third chapter contains regulation of the intestate succession, the disinheritance and the protection of forced heirs according to future legislation in the Civil Code, 89/2012 Sb. In this chapter I try to analyze the individual closest institutes with reference to fundamental changes compared to the present regulation.
And finally, the fourth part of my job provides for evaluation of changes in both Civil Codes. At the conclusion of my work I have come to the knowledge that the recodification of civil law can our law only benefit and that is an important change and the detachment from socialist law, which still a little in the Civil Code, 40/1964 Sb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK