Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení vhodnosti skládkování KO v ČR
Název práce v češtině: Posouzení vhodnosti skládkování KO v ČR
Název v anglickém jazyce: Assessment of suitability MSW landfilling in the Czech Republic
Klíčová slova: komunální odpad, skládkování, skládky, hodnocení skládkování, odpadové hospodářství
Klíčová slova anglicky: Municipal Solid Waste, MSW, Landfill, Waste Management
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2012
Datum zadání: 22.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2014
Oponenti: Ing. Zdenka Kotoulová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je kriticky zhodnotit možnosti skládkování KO v ČR. Odbornáveřejnost je rozdělena na absolutní příznivce a odpůrce skládkování.Skládkování je ČR stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů. Důvodem je především výše poplatků a nedostatečně vybudovaná infrastruktura a kapacita jiných technických zařízení. Výstupem práce bude shrnutí kladných a záporných vlivů skládkování na okolní prostředí. Součástí práce je i výzkum veřejného mínění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to critically evaluate the possibility of landfill KO in the country. Odbornáveřejnost is divided into supporters and opponents of absolute skládkování.Skládkování Republic is still the most common method of waste disposal. This is mainly due the amount of fees and poorly built infrastructure capacity and other technical equipment. Outcome of this work will be a summary of the positive and negative impacts of the landfill on the surrounding environment. The work also includes research on public opinion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK