Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strakonický hrad a komenda
Název práce v češtině: Strakonický hrad a komenda
Název v anglickém jazyce: Strakonice Castle and Commandery
Klíčová slova: Strakonický hrad, hrad, rod Bavorů, komenda, 13. století, architektura, Čechy
Klíčová slova anglicky: Strakonice Castle, Castle, House of Bavor, Commandry, 13th Century, Architecture, Bohemia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Záruba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Dějiny bádání
3. Vývoj osídlení
4. Rod Bavorů
5. Založení komendy a hradu
6. Stavební rozbor
7. Závěr
Seznam odborné literatury
BIRNBAUMOVÁ 1933—Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Stavební vývoj hradu a města Strakonice. In: Strakonice. Propagační sborník. Strakonice: Novina, 1933

BIRNBAUMOVÁ 1947—Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Strakonický hrad. Praha: Vyšehrad, 1947

CVRČEK 2002—Jan Zdeněk CVRČEK: Páni ze Strakonic erbu střely. In: Vlastivědný sborník Strakonice. Kapitoly z historie. Strakonice: Město Strakonice, 2002

ČTVERÁK/LUTOVSKÝ/SLABINA/SMEJTEK 2003—Vladimír ČTVERÁK /Michal LUTOVSKÝ/ Miloslav SLABINA/ Lubor SMEJTEK: Encyklopedie hradišť v Čechách. 2003

DURDÍK 1999— Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1999

DURDÍK/BOLINA 2001—Tomáš DURDÍK/Pavel BOLINA: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha: Argo, 2001

KUPKA 2001—Jiří KUPKA: Děkanský kostel svatého Prokopa ve Strakonicích. 2001

KUTHAN 1975—Jiří KUTHAN: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha: Academia, 1975

KUTHAN 1977—Jiří KUTHAN: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice: Růže, 1977

MENCLOVÁ 1976—Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady I. Praha: Odeon, 1976

MERHAUTOVÁ 1971—Anežka MERHAUTOVÁ: Raně středověká architektura v Čechách. Praha: Academia, 1971

MICHÁLEK 1991—Jan MICHÁLEK: Kapitulní síň a ambity komendy strakonického hradu. Strakonice: Muzeum středního Pootaví Strakonice, 1991

VARHANÍK/KYNCL 2006—Jiří VARHANÍK/Josef KYNCL: Chórová věž na dřevěném roštu. K stavebním dějinám hradu ve Strakonicích. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2006. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2006

SVOBODA 2010—Miroslav SVOBODA: Páni ze Strakonic. Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů. Praha, 2010

Hrad maltézských rytířů ve Strakonicích. Jemnice u Strakonic: Svatojanské dílo v Jemnicích u Strakonic, 1992
Předběžná náplň práce
Tématem mé bakalářské práce je strakonický hrad a komenda, kde vedle sebe po téměř dvě století žili Bavorové a maltézští rytíři. Nejprve se práce bude zabývat vývojem osídlení Prácheňska, zejména Strakonicka, od nejstarších dob až do 13. století. Dále představí rod Bavorů a řád maltézských rytířů a jejich působení na strakonickém hradě. Na závěr se bude věnovat založení komendy a hradu, jejich dalšímu stavebnímu vývoji a architektonickému rozboru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theme of my thesis is Strakonice Castle and Commandry, where the House of Bavor and the Knights of Malta lived abreast for almost two centuries. Initially, my thesis will follow up the development of settlement of Prácheň region, especially of the Strakonice region, from the earliest times to 13th century. Next part of the thesis will introduce the House of Bavor and the Knights of Malta and their activities at the Strakonice castle. In conclusion, the thesis will deal with the foundation of Commandry and the castle, their subsequent architectural development and architectural analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK