Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady
Název práce v češtině: Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady
Název v anglickém jazyce: Enlightement's critique of religion and its conditions
Klíčová slova: Osvícenství, náboženství, filosofie, věda, člověk
Klíčová slova anglicky: Enlightement, religion, philosophy, science, human
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 13.11.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Přečtení relevantní odborné literatury.
2) Kritické zpracování, promyšlení a prodiskutování pramenů a problémů.
3) Pravidelné konzultace.
Seznam odborné literatury
Im Hof, Ulrich, Evropa a osvícenství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 268 s. ISBN 80-7106-394-0
Denis Diderot: Vybrané spisy (Státní nakladatelství politické literatury, Brno 1952)
Diderot, Denis. Setkání s filozofem. Výbor z díla. Praha: Mladá fronta, 1984. 192 s.
Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Státní nakl. politické literatury, Praha 1954
C. A. Helvétius: Výbor z díla (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1953)
Holbach, Paul H. D. Zdravý rozum neboli přirozené představy v protikladu k představám nadpřirozeným. 1 vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 179 s.
La Mettrie, Julien Offray de. Člověk stroj. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 112 s.
Pascal, Blaise. Myšlenky (Výbor). 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. 192 s. ISBN 80-204-0850-9
Voltaire. Filosofický slovník čili rozum podle abecedy. 1. vyd. Praha: Votobia, 1997. 281 s. ISBN 80-7220-061-5
Předběžná náplň práce
Tematizace obecných myšlenkových předpokladů osvícenského vztahu k náboženství a ke světu vůbec. Proměna "světa" v osvícenství v souvislosti s novověkou (karteziánskou) vědou. Zrod materialismu a ateismu z této souvislosti. Nové pojetí člověka a jeho smyslu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thematisation of the common conditions of the enlightement's relation to religion a to the world. The change of the "world" in enlightement in relation with the modern (cartesian) science. The genesis of materialism and atheism. New concepts of man and of the sense of life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK