Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
SNP array v prenatální diagnostice
Název práce v češtině: SNP array v prenatální diagnostice
Název v anglickém jazyce: SNP array in prenatal diagnosis
Klíčová slova: prenatální diagnostika, jednonukleotidové polymorfismy (SNP), varianty v počtu kopií (CNV) - mikrodelece a mikroduplikace
Klíčová slova anglicky: prenatal diagnosis, single-nucleotide polymorphysms (SNPs), copy-number variations (CNVs) - microdeletions and microduplications
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Oponenti: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Marie Trková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Osvojení si zásad práce s odbornou literaturou
2. Vyhledání a zpracování odpovídající recentní literatury
3. Sumarizace výsledků získaných na dané téma v naší laboratoři
4. Vypracování podrobné rešerše
Seznam odborné literatury
Hájek Z. a kol.: Základy prenatální diagnostiky
Thompson a Thompson: Klinická genetika
Česká gynekologie (2011) 76, č. 4, s. 261-267 - Bečvářová V a kol.: Aplikace metody SNP array v prenatální diagnostice
European Journal of Human Getetics (2007) 15, 1105-1114 - Vermeesch JR a kol.: Guidelines for Molecular Karyotyping in Constitutional Genetic Diagnosis
American Journal of Medical Genetics (2007) 145C, 87-98 - Shaffer LG and Bui T-H: Molecular Cytogenetic and Rapid Aneuploidy Detection Methods in Prenatal Disgnosis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK