Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů na internetu podle práva Evropské unie
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů na internetu podle práva Evropské unie
Název v anglickém jazyce: The protection of personal data on the Internet under European Union law
Klíčová slova: Ochrana osobních údajů – Internet – Evropská unie
Klíčová slova anglicky: The protection of personal data – Internet – European Union
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2012
Datum zadání: 12.11.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 12:00
Místo konání obhajoby: kancelář č. 324
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Oponenti: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem právní úprava ochrany osobních údajů na internetu podle práva EU reflektuje progresivní vývoj informačních technologií. Nelze však obsáhnout v rámci práce veškeré technologie, které nějakým způsobem do ochrany osobních údajů na internetu zasahují. Práce se tudíž podrobněji zaměřuje na dvě nejrozšířenější technologie - cookies a cloud computing. Klíčem pro výběr těchto technologií byla zejména četnost jejich využívání v prostředí internetu. Každá z těchto technologií skýtá jiná rizika pro ochranu osobních údajů, a proto na nich lze dobře demonstrovat tuto problematiku v praxi.
Práce se skládá ze dvou hlavních kapitol, z nichž každá zkoumá vývoj technologií ve vztahu k ochraně osobních údajů na internetu z jiného úhlu pohledu. První kapitola představuje a zároveň definuje základní terminologii v oblasti ochrany osobních údajů podle současného platného práva EU. Tato kapitola se dělí na dvě části. První část definuje osobní údaje a jejich postavení v platném právu EU (tzn. jejich právní zakotvení, institucionální zakotvení atd.). Druhá část se zaměřuje na rozbor specifických technologií – cookies a cloud computingu. Tato pasáž se věnuje především rizikům, která tyto technologie v prostředí internetu představují pro ochranu osobních údajů a shrnuje možná řešení těchto rizik.
Druhá kapitola analyzuje návrh reformy ochrany osobních údajů v EU. Jádrem této reformy je zejména návrh Obecného nařízení o ochraně údajů, jehož přijetí by pro ochranu osobních údajů na internetu v EU znamenalo zásadní změnu. Tato kapitola se skládá ze dvou částí, jež se zaměřují na stejné právní otázky jako části kapitoly první. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že v kapitole druhé je na tyto otázky nahlíženo ve světle reformy ochrany osobních údajů. Tudíž, obě kapitoly se skládají v podstatě z identických částí, ale kapitola první reflektuje platné právo ochrany osobních údajů v EU s jeho problémy a kapitola druhá představuje reformu ochrany osobních údajů a ukazuje, jak se vyrovnala (či nikoliv) s problémy platného práva EU.
Ačkoliv je hlavním cílem této práce analyzovat vývoj technologií a srovnat jej s úpravou ochrany osobních údajů na internetu podle práva EU, bylo nutné zároveň provést alespoň stručné shrnutí platného práva EU v této oblasti. Z důvodu roztříštěnosti právní úpravy v oblasti internetu však nebylo vůbec jednoduché takové shrnutí provést. Nicméně nakonec se to podařilo a práce obsahuje zjednodušenou systematiku ochrany osobních údajů na internetu podle práva EU. Vzhledem k tomu, že v českém jazyce neexistuje publikace, která by ochranu osobních údajů na internetu podle práva EU obsahovala, věřím, že by práce mohla být přínosem pro české čtenáře se zájmem o tuto oblast práva.
Hlavním cílem práce však bylo srovnat vývoj technologií ve vztahu k úpravě ochrany osobních údajů na internetu podle práva EU. Postupovala jsem tím způsobem, že jsem prověřovala svou hypotézu, že platné právo týkající se ochrany osobních údajů zaostává za progresivním vývojem technologií a nestačí tedy pružně reagovat na nové trendy. Po zkoumání názorů vědecké obce, stanovisek Pracovní skupiny apod. jsem dospěla k názoru, že tato má hypotéza byla správná. Řešení nedostatků platné úpravy ochrany osobních údajů spatřuji v navržené reformě ochrany osobních údajů. K posílení ochrany osobních údajů na internetu by bylo žádoucí přijetí návrhu Obecného nařízení o ochraně údajů ve znění navrženém Evropskou komisí ale s drobnými úpravami. Nicméně obecně představuje reforma ochrany osobních údajů pro EU krok správným směrem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse a development of technologies in comparison with the protection of personal data on the internet under law of the EU. However, it would not be possible to describe every single technology and its reflection in law of the EU. Therefore, the thesis is mainly focused on two most significant internet technologies – cookies and cloud computing. The key for selection of the most important representative technologies was especially a frequency of their use.
The thesis is composed of two main chapters, each of them dealing with different aspects of the development of technologies in comparison with protection of personal data on the internet under law of the EU. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis under applicable law of the EU. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes personal data and its role in applicable law of the EU. Part Two deals with the specific technologies - cookies and cloud computing. This part particularly points out risks of these technologies and provides possible solutions.
Chapter Two analyzes the upcoming reform of data protection in EU. The chapter is mainly focused on proposal for General Data Protection Regulation, which could dramatically change the protection of personal data on the internet under law of the EU. The chapter consists of two parts which describe the same legal issues as the parts of the Chapter One but in light of the data protection reform. Therefore, both chapters consist of almost identical parts with the difference that the Chapter One reflects applicable data protection law of the EU with its problems and the Chapter Two explains how the data protection reform deals with those problems.
Although the main aim of the thesis was to analyse a development of technologies in comparison with the protection of personal data on the internet under law of the EU, it was necessary to summarize applicable law of the EU concerning the protection of personal data on the internet. Due to fragmented regulation of applicable law on the internet it was not a simple task. However, the thesis provides a simple explanation of the data protection system on the internet in the EU and I hope it may help prospective students with an interest in this area.
The main purpose of this study was to analyse a development of technologies and compare it with the protection of personal data on the internet under law of the EU. I investigated my initial hypothesis concerning that applicable law of the EU lags behind the development of technologies. Subsequently, this hypothesis has been reached. I suggest that the upcoming reform of data protection in EU should be accepted as proposed by the Commission, but with some minor modifications. But generally, the reform is a step in the right direction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK