Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderná zařízení z pohledu práva
Název práce v češtině: Jaderná zařízení z pohledu práva
Název v anglickém jazyce: Nuclear devices in the view of law
Klíčová slova: Jaderné zařízení Atomové právo Jaderná bezpečnost
Klíčová slova anglicky: Nuclear device/Nuclear facility Nuclear law Nuclear safety and security
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2013 08:30
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2013
Oponenti: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Jaderná zařízení z pohledu práva“ se zabývá stávající právní úpravou civilních jaderných zařízení v České republice. Z důvodu vázanosti ČR mezinárodněprávními závazky a členstvím v EU je práce rozšířena také o mezinárodní a unijní právní úpravu. Vnitřně je členěna do 4 částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. První část se věnuje pojmu jaderného zařízení, jejich druhům, zařazení v systému práva a právním nástrojům úpravy. Druhá část samotnému právnímu rámci atomového práva, pod které problematika spadá, včetně mezinárodní, unijní a české úpravy. Samostatná kapitola je věnována principům, které jsou celému úseku práva společné. Třetí část je zaměřena na celý životní cyklus provozu jaderných zařízení a podmínky pro realizaci jednotlivých jeho fází. Závěrečná část práce je zaměřena na bezpečnost jaderných zařízení a její zajištění, jako klíčového prvku právní úpravy jaderných zařízení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis called ‘‘Nuclear devices in the view of law‘‘, deals with the current legal arrangement of civil nuclear facilities (devices) in the Czech Republic. Due to the fact that the Czech Republic is bound by the international commitments and its membership in the EU, the master thesis also covers the international and European regulations. The master thesis is composed of four parts, which are subdivided into chapters and subchapters. The first part is devoted to the concept of the nuclear facilities, its kinds, position in the legal system and the relevant legal instruments. The second part deals with a particular legal framework of the nuclear law, which governs the issue, including the international, European and Czech regulations. A separate chapter discusses the principles, which are common to the all relevant branch of law. The third part is concerned with the life cycle of the operation of the nuclear facility and the conditions for execution of its particular stages. The final part deals with the safety and security of nuclear facility and its realization as the key issue of the nuclear facility legal regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK