Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita a diverzifikace ptáků: Vedou různé procesy ke stejné patrnosti?
Název práce v češtině: Diverzita a diverzifikace ptáků: Vedou různé procesy ke stejné patrnosti?
Název v anglickém jazyce: Bird diversity and diversification: Different processes converging to the same pattern?
Klíčová slova: fylogeneze, diverzifikace, evoluce, radiace, gradienty diverzity
Klíčová slova anglicky: phylogeny, diversification, evolution, radiation, diversity gradients
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude testovat hypotézy vyplývající ze závěru bakalářské práce. Většina prací předpokládá větší druhové bohatství v oblastech, kde došlo k rychlejší diverzifikaci. Ráda bych tento trend testovala na ptácích. Mnoho studií použitých v bakalářské práci přichází se závěrem, že souvisí rychlost diverzifikace a teplota prostředí. Tento vztah bych proto ráda testovala na šesti čeledích ptáků.
Pro svou analýzu jsem vybrala šest čeledí ptáků, konkrétně Accipitridae, Columbidae, Furnariidae, Picidae, Psittacidae a Strigidae. Tyto čeledi jsem vybrala především proto, že pro ně existují dobře dostupná a kompletní fylogenetická a distribuční data. Všechny čeledi vykazují latitudinální gradient diverzity, přičemž u čeledi Strigidae je méně výrazný. Ve své práci se budu především zabývat otázkou, zda je vztah rychlosti diverzifikace a teploty prostředí pro všechny vybrané čeledi stejný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK