Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akvizice v (odborných / veřejných) knihovnách
Název práce v češtině: Akvizice v (odborných / veřejných) knihovnách
Název v anglickém jazyce: Acquisition in (professional / public) libraries
Klíčová slova: akvizice, odborné knihovny, budování fondu, koupě, dary, výměna, umění, Knihovna Divadelního ústavu, Knihovna Národní galerie v Praze, Knihovna Národního filmového archivu a Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Klíčová slova anglicky: acquisition, special libraries (professional libraries), collection development, purchase, gifts, exchange, art, Library of Theatre Institute, Library of the National Gallery in Prague, The National Film Archive Library, Library of the Museum of Decorative Arts in Prague
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marcela Buřilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2013
Datum zadání: 26.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Stöcklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je poukázat na způsoby akvizice v odborných knihovnách s uměleckým zaměřením. Porovnána bude teoretická část akvizice uváděná v odborné literatuře s reálnými způsoby užitými ve vybraných knihovnách. Bude srovnávána akvizice mezi jednotlivými knihovnami.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Akvizice
3. Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea
4. Knihovna Národní galerie
5. Knihovna Akademie výtvarného umění
6. Knihovna Divadelního ústavu
7. Knihovna Národního filmového archivu
8. Přiblížení oborové brány Art
9. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. Ullmannová, Renata a kol. Metodiky budování informačních fondů v odborných knihovnách. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1988. 216 s. Studijní texty; 21.
2. Straka, Josef. Budování informačních fondů. Díl 2, Metodika, technika, organizace. 1. vyd. Praha: UVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání, 1982. 131 s. Učební texty; Sv. 18.
3. Straka, Josef aj. Budování informačních fondů. Díl 3, Speciální druhy dokumentů. Praha: ÚVTEI, 1985. 183 s. Učební texty UVTEI; 23. (možná nahradí Royan, Bruce a Cremer, Monika. Guidelines for audiovisual and multimedia materials in libraries and other institutions. Hague: IFLA Headquarters, 2004. 21 s. IFLA Professional Reports, No. 80. ISBN 90-70916-959.)
4. Holden, Jesse. Acquisitions in the new information universe: core competencies and ethical practices. London: Facet, 2010. xv, 135 s. ISBN 978-1-85604-739-5.
5. Vrchotka, Jaroslav aj. Příručka pro knihovny muzeí a galerií. Praha: Národní muzeum, 1982. 155 s. Muzejní práce / Ústř. muzeologický kabinet Nár. muzea; Sv. 20.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK