Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví
Název práce v češtině: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví –
Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního
a věrohodného Seznamu světového dědictví
Název v anglickém jazyce: Convention Concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage - Global Strategy for Representative,
Balanced and Credible World Heritage List
Klíčová slova: Globální strategie, Úmluva o ochraně světového dědictví, Seznam světového dědictví, památka, ochrana
Klíčová slova anglicky: Global Strategy, World Heritage Convention, World Heritage List, monument, protection
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2012
Datum zadání: 05.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: PhDr. Martina Veselá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah
I. Úvod
II. Základní pojmy a pozadí
III. Stav před přijetím globální strategie
IV. Globální strategie
V. Plnění
VI. Závěr
VII. Přílohy
VIII. Seznam literatury
Seznam odborné literatury
ADDISON 2009 – Alonzo C. ADDISON: Mizející svět. Praha 2009
BENEš 1997 – Michael BENEŠ: UNESCO a my: pokus o citlivější informaci. In: Umění a řemesla 39, 1997, 50-53
JOKILEHTO 2008 – Jukka JOKILEHTO: The World Heritage List – What is OUV? : Definingthe Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties, Berlin 2008
KUČOVÁ 2008 – Věra KUČOVÁ: Kulturní krajina a krajinné památkové zóny v České republice v kontextu světového kulturního a přírodního dědictví. In: Zprávy památkové péče 68 č. 5, 2002, 434-437
KUČOVÁ 2009 – Věra KUČOVÁ: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha 2009
MERODE/SMEETS/WESTRIK 2004 – Eléonore de MERODE, Rieks SMEETS, Carol WESTRIK: Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage. Paris 2004
Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention: Paris 2008
PEDERSEN 2002 – Arthur PEDERSEN: Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris 2002
POLÁKOVÁ 2007 – Jana POLÁKOVÁ: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha 2007
PRESSOUYRE 1993 – Léon PRESSOUYRE: The World Heritage Convention: Twenty Years Later. Paris 1993
ŠMÍD 1986 – Ladislav ŠMÍD: UNESCO. Praha 1986
ŠTULC 2002 – Josef ŠTULC: 30. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, hrdá bilance i vážné stíny (věnováno památce Aleše Vošahlíka). In: Zprávy památkové péče 62 č. 10, 2002, 241-246
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Sbírka zákonů č. 159/1991
VLČKOVÁ/KUČOVÁ/BENEŠ 2011 – Jitka VLČKOVÁ, Věra KUČOVÁ, Michal BENEŠ: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování těchto hodnot. Praha 2011
VOŠAHLÍK 2001 – Aleš VOŠAHLÍK: Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
World Heritage Convention: Basic Text of the 1972. Paris 2005

ZDROJE UNESCO: www.whc.unesco.org

Studie:
Report of the Expert Meeting on the "Global Strategy" and thematic studies for a representative World Heritage List (UNESCO Headquarters, 20-22 June 1994)
Report of the 18th Session of the World Heritage Committee (Phuket, Thailand, 12-17 December 1994)
Report on the World Heritage Global Strategy Natural and Cultural Heritage Expert Meeting , 25 -29 March 1998, Amsterdam, The Netherlands
Synthetic Report of the 4th Global Strategy Meeting for Western Africa , Benin, 16-19 September 1998
Second World Heritage Global Strategy Meeting for the Pacific , Port Vila (Vanuatu) 24-27 August 1999
Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage
(Amsterdam, the Netherlands, 22-24 May 2003)

Reporty:
WHC-94/CONF.003/15
WHC-96/CONF.201/INF.8
WHC-96/CONF.202/INF.9
WHC-98/CONF.203/12
WHC-99/CONF.209/8
WHC-99/CONF.209/8.add
WHC-00/CONF.204/INF.7
WHC-03/14.GA/8
WHC-03/14.GA/INF.8
WHC-04/28.COM/13
WHC-04/28.COM/INF.13BA
WHC-04/28.COM/INF.13B
WHC-04/28.COM/INF.13C
WHC-06/30.COM/9
WHC-07/16.GA/9
WHC-09/17.GA/9

Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat 18 lety fungování Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví (Global Strategy for Representativ, Balanced and Credible World Heritage List), která má zajistit zachování rozmanitosti statků zapsaných na Seznam světového dědictví. Po 22 letech od podepsání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví bylo poukázáno organizací ICOMOS na přezastoupenost statků kulturního dědictví na úkor statků přírodních a smíšených, také bylo poukázáno na přezastoupenost statků v rozvinutých státech na úkor rozvojových zemí. Globální strategie se snaží o větší rozmanitost Seznamu tak, aby na něm byly ve vyváženém měřítku zastoupeny všechny statky z celého světa. Výsledkem práce bude zhodnocení, jak se Globální strategii daří aplikovat, kam se za 18 let působení posunula a zda celkově plní účel, se kterým byla přijímána.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will follow 18 years of implementation of Global Strategy for Representative, Balanced and Credible World Heritage List, which should ensure diversity of monuments inscribed to the World Heritage List. Twenty-two years after the signing of Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ICOMOS organization pointed to over-representation of cultural properties and underrepresentation of natural and mixed sites as well as over-representation of properties in developed regions and underrepresentation of those in developing world. Main aim of Global Strategy is to balance these cases and also work on credibility and representation of the World Heritage Convention. Outcome of this work will be an evaluation of application of Global Strategy, its shift during 18 years of its existence and an evaluation of effectiveness and usefulness of it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK