Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana hospodářské soutěže - dohody narušující soutěž
Název práce v češtině: Ochrana hospodářské soutěže - dohody narušující soutěž
Název v anglickém jazyce: Protection of Economic Competition – Agreements Violating Competition
Klíčová slova: Ochrana hospodářské soutěže, dohody narušující hospodářskou soutěž, ochrana hospodářské soutěže v judikatuře.
Klíčová slova anglicky: Protection of competition, anti-competitive agreements, protection of competition in judicature.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 05.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zhodnotit a analyzovat právní institut dohod narušujících hospodářskou soutěž, a to jednak z hlediska platné právní úpravy České republiky a jednak také z pohledu evropského práva. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava ochrany hospodářské soutěže je z velké míry dotvářena rozhodovací praxí soudů a příslušných orgánů dohlížejících na ochranu hospodářské soutěže, je v této práci kladen důraz také na rozbor relevantní judikatury.
Ve svém souhrnu se tato diplomová práce zabývá problémy, které se v praxi při posuzování dohod narušujících hospodářskou soutěž často objevují, hodnotí současnou judikaturu českých i zahraničních soudů a orgánů dohledu nad hospodářskou soutěží a upozorňuje také na některé další zajímavé aspekty související s hospodářskou soutěží.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to investigate and analyze legal relations arising from the anti-competitive agreements according to Czech law on the one hand and according to European law on the other hand. The thesis emphasizes analysis of the relevant judicature of respective courts and public authorities because this area of law is significantly amended by the case law.
The thesis deals with problems that frequently arise in judicial practise regarding anti-competitive agreements, sums up the relevant current judicature of Czech and foreign courts and public authorities. The thesis also points out some other interesting aspects of protection of economic competition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK