Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností
Název práce v češtině: Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností
Název v anglickém jazyce: Remuneration of members of governing bodies of joint-stock companies
Klíčová slova: odměňování, statutární orgán, akciová společnost
Klíčová slova anglicky: remuneration, board of directors, joint stock company
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2012
Datum zadání: 11.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2015
Datum a čas obhajoby: 19.02.2015 13:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2015
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika odměňování členů statutárních orgánů akciových společností je velmi aktuálním tématem. Cílem této práce je pojednat o této problematice a základních tématech, porovnat úpravu odměňování před a po rekodifikaci soukromého práva a srovnat českou úpravu s úpravou britskou.

První kapitola práce vymezuje základní pojmy, definuje cíle a metodologii zpracování a nastiňuje relevantní ekonomické koncepty (problém pána a správce, fragmentace vlastnictví akciových společností). Druhá kapitola se zabývá souběhem funkce člena orgánu a pracovněprávního vztahu. Tento souběh byl v minulosti předmětem určité právní nejistoty.

Třetí kapitola se zabývá podmínkami vzniku nároku na odměnu. Úprava odměňování po rekodifikaci je založena na zásadní bezúplatnosti výkonu funkce. Nárok na odměnu může být založen smlouvou o výkonu funkce, vnitřním předpisem či rozhodnutím orgánu společnosti. V určitých případech může mít člen orgánu nárok na odměnu obvyklou. To je srovnáváno s úpravou britskou, kde lze stanovami svěřit rozhodování o odměňování samotné správní radě. Na druhou stranu je pojednáno o úpravě odměňování v kótovaných společnostech, která je ve Velké Británii poměrně podrobná.

Čtvrtá kapitola se zabývá instituty neposkytnutí odměny a vydání již vyplacené odměny. Tyto instituty dále posilují odpovědnost členů orgánu za řádný výkon jejich funkce.

Pátá kapitola diplomové práce se zabývá jednotlivými složkami odměn. Vyzvednuta je potřeba nastavit odměny tak, aby členové orgánu byli motivováni k dlouhodobému hospodářskému úspěchu společnosti. Podrobně je pojednáno o základní odměně za výkon funkce, o podílu na zisku, opčních akciových programech, plnění při předčasnému ukončení funkce a o naturálních plněních.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Remuneration of members of governing bodies of joint-stock companies is very topical. The aim of this thesis is to analyse the topic and its fundamental aspects, to compare legislation before and after the re-codification of Czech private law and to compare Czech and British law relating to remuneration.

The first chapter defines the basic terms, aims and methodology of this thesis and describes relevant economic concepts (e.g. principal-agent problem, fragmentation of ownership of joint stock companies). The second chapter focuses on the issue of concurrent engagement as a director and as an employee of the company. This issue had been object of legal uncertainty in the past.

The third chapter focuses on entitlement to remuneration. After the re-codification, the director is not entitled to remuneration unless otherwise stipulated by the parties. The right to be remunerated can be based on a service contract, internal directive or a resolution of the company. In certain cases, the member can be entitled to remuneration at the prevalent market rate. This is being compared in the thesis to the British regulation where decision-making about remuneration may be entrusted to the board of directors itself. On the other hand, the regulation of remuneration in quoted companies is also described, which is relatively detailed in the UK.

The fourth chapter analyses the institutes of withdrawal and claw-back of remuneration. These institutes strengthen the accountability of directors for due exercise of their office.

The fifth chapter of the thesis deals with the individual components of remuneration. The chapter emphasises the need to set remuneration in a way that will motivate the directors to work towards long-term economic success of the company. The basic directors‘ fees, directors’ profit shares, share option schemes, early termination payments and non-monetary considerations are discussed in detail.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK