Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty domácího násilí
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty domácího násilí
Název v anglickém jazyce: Criminal aspects domestic violence
Klíčová slova: domácí násilí, pronásledování, vykázání, oběť
Klíčová slova anglicky: domestic violence, stalking, expulsion, victim
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 308
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Domácí násilí je závažným společenským problémem, o kterém se dlouho nemluvilo a který byl dlouhou dobu považován za problém soukromý. Nahlížení na tento problém se naštěstí v průběhu posledních dvou desítek let změnilo a v současné době obsahuje právní řád České republiky poměrně ucelený soubor právních předpisů týkajících se problematiky domácího násilí. Současnou úpravu v trestním zákoníku, trestním řádu, občanském soudním řádu a dalších zákonech v nejbližší době doplní zákon o obětech trestných činů a v příštím roce nový občanský zákoník. Tématem této diplomové práce jsou trestněprávní aspekty domácího násilí, proto těžiště práce je v rozboru trestněprávní úpravy domácího násilí a trestných činů páchaných
v jeho souvislosti. Kromě toho jsem se snažila poskytnout všeobecný přehled o jevu zvaném domácí násilí, o jeho charakteru, základních znacích, druzích, důsledcích a sporných otázkách. Jedna kapitola je věnována trestně procesní úpravě, zejména dispozičnímu právu oběti a novému zákonu o obětech trestných činů. Na závěr své práce jsem se pokusila rozebrat několik případů z praxe a ukázat na nich nejdůležitější trestněprávní aspekty dané problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Domestic violence is a serious social problem people did not talk about and which was considered a private problem. The opinion on this matter has fortunately changed in last two decades and at the present time Czech legal order contains quite compacted group of legal regulations related to the problems of domestic violence. The actual regulation in Criminal Code, Criminal Procedure Act, Civil Procedure Act and further acts will be amended by Victims of criminal offences Act and in the next year by new Civil Code. The subject-matter of this thesis are criminal law aspects of domestic violence that is why the focal point of my work is in an analysis of criminal law regulation of domestic violence and criminal offences committed in connection with it. Beside that I have tried to provide a general review of a phenomenon called domestic violence, of its character, basic attributes, types, effects and controversial issues. One chapter is about the regulation of criminal procedure, particularly about a victim’s right of disposition and the new Victims of criminal offences Act. In the last chapter I have tried to analyse a few cases and show the most important criminal aspects of this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK