Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Název práce v češtině: Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Název v anglickém jazyce: Use of Language Games in Teaching Czech as Foreign Language to Children
Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovina
Klíčová slova anglicky: didactic game, language game, textbooks of foreign languages, phonetic level, lexical level, grammatical level
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 12.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na analýzu uplatnění jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka u dětí školního věku. Práce se bude opírat o repertoár her uplatňovaných ve výuce cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny) a bude sledovat, zda a v jaké míře jsou tyto hry využívány ve výuce češtiny pro cizince dětského věku, a to v jazykových učebnicích a dalších učebních materiálech i ve výukové praxi.
Prostudování odborné literatury, analýza a vyhodnocení jazykových her užívaných ve výuce cizích jazyků obecně, analýza učebnic češtiny jako cizího jazyka, dotazníkové šetření mezi učiteli češtiny jako cizího jazyka u dětí, ev. analýza výukové praxe ve vybrané třídě.
Seznam odborné literatury
ČÁP, Jan, MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 655 s.
ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 415 s.
FOLPRECHTOVÁ, Jana, ŽIŽKOVÁ, Ivana. Raduga 1 : jazykové a komunikativní hry. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. 78 s.
HENDRICH, Josef a kol.. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. 498 s.
HESOVÁ, Alena, ŠKODOVÁ, Svatava. Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. In Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011. Národní vzdělávací ústav : Praha 2011.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. 2. rozš. vyd. Praha : Portál, 2010. 151 s.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 179 s. LIGHTBOWN, Patsy. How languages are learned. 3. vyd. Oxford : Oxford University Press, 2006. 233 s.
MAREŠ, Jiří, KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 164 s. MARKOVÁ, Zdenka. Hry a nápady pro školáčky. 1. vyd. Praha : Grada. 2003. 165 s.
NITSCH, Cornelia. 300 nejzábavnějších her pro děti každého věku : hry na ven, na doma i na cesty. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 106 s.
PAUSEWANG, Elfriede. 150 her k utváření osobnosti : Pro děti od 3 do 8 let. 1. vyd. Praha: Portál, 1993. 117 s.
PAVELKA, Roman, BRODECKÁ, Lenka. Hrátky s češtinou. 1. vyd. Brno : MC nakladatelství, 2006. 70 s.PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 95 s.
PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 319 s.SCHNEIDEROVÁ, Eva. Jazykové hry a hříčky. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 119 s.
ŠKODOVÁ, Svatava. Domino – Český jazyk pro malé cizince I, učebnice. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 83 s.
ŠKODOVÁ, Svatava. Domino – Český jazyk pro malé cizince I, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 91 s.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 353 s.
VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 456 s.
WRIGHT, Andrew, BETTERIDGE, David, BUCKBY, Michael. Games for language learning. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 212 s.

Elektronické zdroje:
HRUŠKOVÁ, Dana. Metodický portál, Články: „Hry ve vyučování jazyků“ [online]. 19. 02. 2010. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .
HESOVÁ, Alena, ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky“ [online]. 06. 09. 2010. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .
TUAN, Luu Trong, DOAN, Nguyen Thi Minh. DatabázeEBSCO, Články: „Teaching english grammar through games“ [online]. 07. 11. 2010. ISSN 1923-1563. Dostupný z WWW:
ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: 2 - Co děláme ve škole“ [online]. 21. 09. 2010. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .
ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: 4 - Rodina “ [online]. 05. 10. 2010. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK