Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zák.
Název práce v češtině: Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zák.
Název v anglickém jazyce: The crime of dangerous stalking under under s. 354 of the Criminal Code
Klíčová slova: trestní právo, trestný čin nebezpečného pronásledování, stalking
Klíčová slova anglicky: criminal law, crime of dangerous stalking, stalking
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.04.2015 08:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který postihuje společensky škodlivé jednání označované jako stalking. Práce je tematicky rozdělena do dvou částí - první část se zabývá jevem stalkingu z pohledu kriminologie a forenzní psychologie, druhá část je zaměřena na analýzu právních aspektů. Do první části práce jsou zařazeny kapitoly týkající se zejména vymezení pojmu stalkingu a osoby pachatele a oběti. V druhé části práce je provedena analýza trestného činu nebezpečného pronásledování, rozbor jednotlivých znaků skutkové podstaty, dále je zmíněn vztah tohoto trestného činu k jiným ustanovením v českém právním řádu. Na závěr je provedena komparace s vybranými zahraničními právními úpravami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the crime of dangerous stalking under s. 354 of the Criminal Code no. 40/2009 Coll., which affects a phenomenon referred to as stalking. The thesis is divided into two major parts - the first part deals with the phenomenon of stalking from the view of criminology and forensic psychology, the second part is focused on the analysis of legal aspects. The first part of the thesis includes chapters concerning mainly characteristics of the term of stalking and characteristics of the perpetrator and the victim. The crime of dangerous stalking itself is analysed in the second part of the thesis with the focus on the analysis of the elements of this crime. The relation of this crime to other related provisions of the legal order of the Czech Republic is also discussed. Finally the comparation with corresponding laws of selected countries is done.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK