Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Trestný čin opilství podle § 360 tr. zák.
Název práce v češtině: Trestný čin opilství podle § 360 tr. zák.
Název v anglickém jazyce: The crime of habitual drunkenness under s. 360 of the Criminal Code
Klíčová slova: opilství, nepříčetnost, návykové látky
Klíčová slova anglicky: drunkenness, insanity, addictive substances
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:03.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této práce je trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku. Trestný čin opilství je mezi ostatními trestnými činy unikátem a v mnoha ohledech je atypický. Cílem této práce je srozumitelně a uceleně osvětlit problematiku trestného činu opilství a aspektů s ním spojených. Práce je rozdělena do pěti kapitol.
V první kapitole se věnuji možným východiskům a pojetím. K otázce trestného činu opilství se vztahuje řada podnětných a zajímavých právních teorií. Tři lze považovat za základní a čtyři další vychází z pojetí rauschdeliktu.
Druhá kapitola zkoumá historický vývoj předmětné problematiky na našem území. V průběhu času se u nás vystřídala řada rozdílných režimů a každý z nich přistupoval řešení právních otázek jinak. Pro správné uchopení a pochopení aktuálního právního stavu je tedy nezbytné nahlédnout do historie. Součástí této kapitoly je i přehled nejdůležitější judikatury, porovnání tehdejší právní úpravy s tou současnou a to vše s přihlédnutím k vývoji institutu nepříčetnosti.
Kapitola třetí je základem této práce. Tvoří ji podrobný rozbor současné právní úpravy a pečlivá analýza skutkové podstaty obsažené v § 360 TZ, opět zohledňuje institut nepříčetnosti a věnuje se i návykovým látkám a jejich účinkům. Dále se zabývá „jednáním svobodném ve své příčině“, tedy případy tzv. actionis liberae in causa, které jsou s otázkou opilství bytostně spjaty a bez nichž by výklad nebyl úplný. V neposlední řadě tato kapitola zahrnuje v současnosti relevantní rozhodnutí soudů, která prostupují celou kapitolu třetí. Tuto kapitolu pak uzavírá pojednání o trestních sankcích, kterými lze pachatele trestného činu opilství postihnout.
Kapitola čtvrtá obsahuje celou řadu mých návrhů na vylepšení a zpřesnění současného znění ustanovení § 360 TZ. Autor tuto kapitolu považuje za největší přínos této práce.
Celou práci doplňuje skutečný případ trestného činu opilství, s nímž se autor seznámil v rámci stáže na státním zastupitelství, a který pomáhá ilustrovat konkrétní postupy vyšetřování, hodnocení důkazů, ale i rozhodování v rámci této problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject matter of this thesis is a crime of habitual drunkenness under s. 360 of the Act No. 40/2009 – Criminal Code. The offense of drunkenness is atypical one among other offenses and unique in many ways. The aim of this work is to intelligibly and comprehensively describe the issue of the crime of drunkenness and aspects associated with it. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the possible starting points and concepts. There are three basic approaches on the issue of the crime of drunkenness and four more which are based on the concept of so-called rauschdelikt. The second chapter examines the historical development of this issue in our country. There were different regimes over time and each of them approached resolved legal issues differently. For proper grasp and understanding of the current legal situation it is therefore necessary to look back in history. This chapter overviews the most important legislation, case law, and it also contains comparison of historical development with the present one, amended with regard to the development of the institute of insanity. Chapter three is the basis of this work. It consists of a detailed analysis of current legislation and careful analysis of the elements contained in s. 360 of the Criminal Code, then again reflects the Institute of insanity and focuses on addictive substances and their effects. It also deals with cases called actionis liberae in causa, which are deeply linked to the issue of drunkenness. Finally, this chapter includes currently relevant decisions of the courts that permeate the third chapter. This chapter closes with criminal sanctions, which may affect the offender of drunkenness. Chapter four contains a number of my own suggestions for improvement of the current wording of s. 360 of the Criminal Code. The author considers this chapter as the main contribution of this thesis. The whole thesis is amended by chapter five. It is focused on actual case of the offense of drunkenness with which the author was introduced during his placement at the Office of the Prosecutor and helps to describe specific procedures of the investigation, evaluation of evidence as well as decision making in the context of this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK