Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty spolupráce Mezinárodního trestního soudu a České republiky
Název práce v češtině: Právní aspekty spolupráce Mezinárodního trestního soudu
a České republiky
Název v anglickém jazyce: Legal Aspects of Cooperation between the International
Criminal Court and the Czech Republic
Klíčová slova: Mezinárodní trestní soud, mezinárodní justiční spolupráce, mezinárodní právo trestní
Klíčová slova anglicky: International Criminal Court, international judicial cooperation, international criminal law
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2012
Datum zadání: 30.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2012
Datum a čas obhajoby: 24.02.2015 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2015
Oponenti: prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato rigorózní práce se zabývá vzájemným vztahem mezi Římským statutem Mezinárodního trestního soudu a právním řádem České republiky, a to zejména závazkem České republiky poskytovat Mezinárodnímu trestnímu soudu součinnost. Česká republika se ratifikací Statutu Mezinárodního trestního soudu (tzv. Římského statutu) zavázala spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem. Za tímto účelem byla v práci analýzou právních textů provedena komparace vzájemné vazby mezi Římským statutem a českého právního řádu, a to zejména práva ústavního a trestního. Cílem práce bylo zejména najít odpověď na otázky, zda je Římský statut v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zda jsou jím upravené zločiny v dostatečné míře obsaženy také v českém trestním právu a zda české právo umožňuje v případě potřeby procesní postup požadovaný úpravou v Římském statutu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis presents an analysis of the mutual relationship between the Rome Statute of the International Criminal Court and the legislation of the Czech Republic with a special regard to the legal obligation of the Czech Republic to cooperate with the International Criminal Court. The Czech Republic committed itself by the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) to provide international judicial cooperation to the International Criminal Court. For this reason the thesis attempts, via analysis of legal instruments, to compare the link between the Rome Statute and the relevant Czech legislation, especially the constitutional and criminal law. The purpose of this thesis was to find answers for the following questions: whether the Rome Statute is in accordance with the constitutional order of the Czech Republic, whether the crimes in the jurisdiction of the International Criminal Court are sufficiently covered by the Czech criminal law and whether the Czech law allows procedural steps required by the Rome Statute.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK