Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ideální panovník Karel IV. z pohledu Danta Alighieriho, Coly di Rienzo a Francesca Petrarcy
Název práce v češtině: Ideální panovník Karel IV. z pohledu Danta Alighieriho,
Coly di Rienzo a Francesca Petrarcy
Název v anglickém jazyce: An ideal ruler – Charles IV – viewed by Dante Alighieri,
Cola di Rienzo and Francesco Petrarca
Klíčová slova: Karel IV., renesance, Itálie, Svatá římská říše, ideální vládce
Klíčová slova anglicky: Charles IV, renaissance, Italy, Holy Roman Empire, ideal ruler
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2012
Datum zadání: 31.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Dantův spis De Monarchia a jeho pojetí ideálního vládce (inspirované Jindřichem VII.)
• Karlova reakce na Dantův spis a jeho možná inspirace tímto spisem
• Rienzova návštěva Prahy a jeho setkání s Karlem IV.
• Rienzova koncepce sjednocení říše s církví
• Petrarcova koncepce sjednocení Itálie v čele s Karlem IV., možná inspirace Rienzem
• Korespondence mezi Karlem IV. a Petrarcou
• Setkání Karla IV. s Petrarcou 1354 v Mantově, Petrarcova návštěva Prahy 1356, jejich setkání 1368 v Udine
• Souhrnné vyhodnocení možného vlivu na Karla IV.
Seznam odborné literatury
• Bukáček Josef: Francesco Petrarca e la nazione boema
• Kalista Zdeněk: Karel IV.
• Kalista Zdeněk: Karel IV. a Itálie
• Kalista Zdeněk: Cisař Karel IV. a Dante Alighieri
• Kneidl Pravoslav: Setkání s Prahou. Vztahy mezi městem a zahraničními vědci a umělci od Francesca Petrarcy po Allena Ginsberga.
• Macek Josef: Cola di Rienzo
• Spěváček Jiří: Karel IV.
• Vita Caroli
Předběžná náplň práce
Císař Karel IV. pocházel z rodu Lucemburků. Jeho děda Jindřicha VII. považoval Dante Alighieri za ideál panovníka, jaký by měl vládnout církvi a říši zároveň. Karel IV. sám je znám jako velice vzdělaný člověk, který udržoval mnoho kontaktů po celé Evropě. Mezi Karlovy obdivovatele patřili i dva italští dva humanisté, Francesco Petrarca a Cola di Rienzo, jejichž životy se ubíraly různými směry, ale kteří oba viděli vtělení ideje dokonalého panovníka v Karlu IV. V této práci bych se chtěla zaměřit na vliv, jaký mohla mít Dantova představa ideálního panovníka na Karlův způsob vlády a na vztahy mezi Karlem IV. a zmíněnými dvěma humanisty, z nichž jeden byl Karlovým přítelem, zatímco druhý se s Karlem potkal na pražském dvoře jen jako uprchlík v utajení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The emperor Charles IV descended from the house of Luxembourg. Dante Alighieri regarded his grandfather, Henry VII, as an ideal ruler who should reign not only over the Empire but also over the Church. Charles IV himself is known to have been a very educated man, who maintained many contacts throughout Europe. Among Charles’s admirers there were also two Italian humanists, Francesco Petrarca and Cola di Rienzo, whose lives headed in a different direction, but who both saw embodiment of Dante’s idea of perfect ruler in Charles IV. In this study I would like to focus on the influence that Dante's concept of ideal ruler could have on Charles’ way of government and on the relations between Charles IV and the mentioned two humanists, of whom the former was Charles’s friend while the other only met Charles at the Prague court as a fugitive in disguise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK