Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku
Název práce v češtině: Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku
Název v anglickém jazyce: The role of protein phosphorylation during progamic phase of tobacco male gametophyte development
Klíčová slova: samčí gametofyt, aktivace pylu, oxid titaničitý, obohacování o fosfopeptidy, fosfoproteomika, kináza, fosforylační motiv
Klíčová slova anglicky: male gametophyte, pollen activation, titanium dioxide, phosphopeptide enrichment, phosphoproteomics, kinase, phosphorylation motif
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2012
Datum zadání: 30.10.2012
Datum a čas obhajoby: 31.08.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2016
Oponenti: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr.
  prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Během dosavadních pokusů provedených v rámci magisterského studia J. Fíly jsme identifikovali fosfoproteiny v pylovém zrnu tabáku virginského (Nicotiana tabacum) a v pylu aktivovaném in vitro po dobu 30 min. K přesné lokalizaci fosforylačních míst došlo pouze u několika vybraných kandidátů, takže budou provedeny další fosfoproteomické experimenty, tentokrát se zahrnutím pylu aktivovaném in vitro 5 min. Mimo to bude zahájena funkční analýza vybraných fosfoproteinových kandidátů identifikovaných v dosavadních fosfoproteinových datech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The experiments during Jan Fíla's Masters study led to the identification of phosphoproteins in tobacco (Nicotiana tabacum) mature pollen and pollen activated in vitro 30 min. The exact localization of the phosphorylation sites was achieved only in several phosphoprotein candidates so within the scope of this Ph.D. project, more phosphoproteomics experiments will be performed. This time, also 5-min in vitro activated pollen will be studied. Beside these experiments, the functional analysis of the selected phosphoprotein candidates identified in the existing phosphoproteomics data set will be carried out.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK