Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revoluce jako teoretický problém
Název práce v češtině: Revoluce jako teoretický problém
Název v anglickém jazyce: Revolution as a theoretical problem
Klíčová slova: revoluce, teorie, historie, Tocqueville, Marx, Lenin, Malia, Lokomotivy dějin
Klíčová slova anglicky: revolution, theory, history, Tocqueville, Marx, Lenin, Malia, History‘s Locomotives
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Kučera
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2013
Datum zadání: 13.05.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Oponenti: prof. Miroslav Novák, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Základem práce je analýza vývoje studia revolucí od konce 18. století do současnosti. Výběr autorů bude dán jejich přínosem k tomuto studiu a také jejich vztahem k Martinu Maliovi a jeho dílu Lokomotivy dějin. Samotná analýza Lokomotiv pak bude druhou důležitou částí této studie. V práci budou využity primární i sekundární zdroje českých u zahraničních autorů, vztahující se k tématu revolucí.
Seznam odborné literatury
Monografická literatura:
ARENDTOVÁ, Hannah. O revoluci. Vyd. 1. Překlad Daniel Štech. Praha: Oikoymenh, 2011, 293 s. ISBN 978-807-2984-039.
BRINTON, Crane. Anatomy of Revolution. 3. vyd. New York: Vintage, 1965.
BUCKLER, Steve. Hannah Arendt and political theory: challenging the tradition [online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2011, 185 p. [cit. 2014-04-06]. ISBN 07-486-3902-0. Available from: http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10478316.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992-1999, 5 v, 248 s. ISBN 80718208815.
EDWARDS, Lyford, P. The Natural History of Revolution. Chicago: Chicago University Press, 1970.
Geschichtliche Grundbegriffe: historiches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhard Kosseleck, Band 5 (Pro-Sp). Stuttgart: Klett-Cotta, 1994.
HAUSER, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007, 198 s. ISBN 978-807-0072-707.
HROCH, Miroslav. Buržoazní revoluce v Evropě. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1981, 472 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Dějiny a revoluce. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1992, 223 s. ISBN 80-206-0168-6.
LENIN, Vladimir Il'jič. Stát a revoluce: marxistické učení o státu a úkoly proletariátu v revoluci. Vyd. 1. Praha: Otakar II., 2000, 131 s. ISBN 80-863-5580-2.
LOEWENSTEIN, Bedřich. Víra v pokrok: dějiny jedné evropské ideje. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2009, 559 s. ISBN 978-807-2983-032.
MALIA, Martin E. Lokomotivy dějin: revoluce a utváření moderního světa. 1. vyd. Překlad Marek Pavka. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009, 427 s. ISBN 978-807-3251-949.
MARX, Karel. Myšlenky o státu a revoluci. Praha, Mladá fronta, 1971.
MARX, Karel, ENGELS, Bedřích. Manifest komunistické strany. Vyd. 10. Překlad Ladislav Štol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 47 s.
MOORE, Barrington. Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world. Boston: Beacon Press, 1993, 559 p. ISBN 08-070-5073-3.
Příspěvky ve sbornících
HOLUBEC, Stanislav. Politické revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové. In: ŠUBRT, Jiří, PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Sociální změna [online]. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013 [cit. 2014-05-06]. ISBN 978-80-87398-21-0. Dostupné z: http://historicalsociology.cz/soubory/socialni-zmena-pdf.
HUNTINGTON, Samuel P. Revolution and Political Order. In: GOLDSTONE, Jack A. Revolutions: theoretical, comparative, and historical studies. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986, pp. 39-47. ISBN 0155767100.
Periodická literatura:
BESANCON, Alain. Maliova mluvnice rovnicí. Nad knihou History’s Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World. Přeložil Josef Mlejnek. Revue politika [online]. 2007, roč. 5, č. 8 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/225/maliova-mluvnice-revoluci.
BRINTON, Crane. The Natural History of Revolution.: by Lyford P. Edwards. Political Science Quarterly [online]. 1929, vol. 44, no. 1, pp. 302-303 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2143010.
COLLINS, Randall. Maturation of the State-Centred Theory of Revolution and Ideology. Sociological Theory [online]. 1993, vol. 11, no. 1, pp. 117-128 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/201983.
DAVIES, James C. Toward a Theory of Revolution. American Sociological Review [online]. 1962, vol. 27, no. 1, pp. 5-19 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2089714.
FORAN, John. Theories of Revolution Revisited: Toward a Fourth Generation. Sociological Theory [online]. 1993, vol. 11, no. 1, pp. 1-20 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/201977.
GOLDSTONE, Jack A. The Comparative and Historical Study of Revolutions. Annual Review of Sociology [online]. 1982, vol. 8, pp. 187-207 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2945993.
GOTTSCHALK, Louis. Causes of Revolution. American Journal of Sociology [online]. 1944, vol. 50, no. 1, pp. 1-8 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2770336.
HAMBURG, Garry M. Martin Malia and Revolutionary Utopia. Journal of Modern Russian History and Historiography [online]. 2008, vol. 1, no. 1, pp. 63-112 [cit. 2014-03-16]. Dostupný z: http://booksandjournals.brillonline.com.ezproxy.ub.unimaas.nl/content/journals/10.1163/221023808x00040.
HAMMEN, Oscar J. Alienation, Communism, and Revolution in the Marx-Engels Briefwechsel. Journal of the History of Ideas [online]. 1972, vol. 33, no. 1, pp. 77-100 [cit. 2014-04-29]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2709058.
HIMMELSTEIN, Jerome L., KIMMEL Michael S. Review Essay: States and Revolutions: The Implications and Limits of Skocpol’s Structural Model. American journal of sociology [online]. 1981, vol. 86, no. 5, pp. 1145-1154 [cit. 2014-05-06]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2778755.
HLOUŠEK, Vít. Martin Malia: Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa. Politologický časopis [online]. 2010, roč. 17, č. 1, s. 108-111 [cit. 2014-04-15]. Dostupný z http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2010/1/Polcas_2010_1_pp_108_111.pdf.
ELLIOTT, Charles, F. Lenin, Rosa Luxemburg and the Dilemma of the Non-Revolutionary Proletariat. Midwest Journal of Political Science [online]. 1964, vol. 9, no. 4, pp. 327-338 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2109232. 23. 4.
FREEMAN, Michael. Edmund Burke and the Theory of Revolution. Political Theory [online]. 1978, vol. 6, no. 3, pp. 277-297 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/190806.
KAHAN, Alan. Tocqueville’s Two Revolutions. Journal of the History of Ideas [online]. 1985, vol. 46, no. 4, pp. 585-596 [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2709547.
KNUTSEN, Torbjørn L., BAILEY, Jeniffer L. Over the Hill? The Anatomy of Revolution at Fifty. The Anatomy of Revolution by Crane Brinton. Journal of Peace Research [online]. 1989, vol. 26, no. 4, pp. 421-431 [cit. 2014-04-07]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/423664.
KOCHANEK, Stanley A. Introduction: Perspectives on the Study of Revolution and Social Change. Comparative Politics [online]. 1973, vol. 5, no. 3, pp. 313-319. [cit. 2014-04-07]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/421267.
KRAMINICK, Isaac. Reflections on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship. History and Theory [online]. 1972, vol. 11, no. 1, pp. 26-63 [cit. 2014-04-06] Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2504623.
MAH, Harold. The French Revolution and the Problem of German Modernity: Hegel, Heine, and Marx. New German Critique [online]. 1990, no. 50, pp. 3-20 [cit. 2014-04-20] Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/488208.
SHUGART, Matthew S. Patterns of Revolution. Theory and Society [online]. 1989, vol. 18, no. 2, pp. 249-271 [cit. 2014-04-11]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/657533.
SKOCPOL, Theda. France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions. Comparative Studies in Society and History [online]. 1976, vol. 18, no. 2, pp. 175-210 [cit. 2014-04-09]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/178128.
TANTER, Raymond, MIDLARDSKY, Manus. A Theory of Revolution. The Journal of Conflict Resolution [online]. 1967, vol. 11, no. 3, pp. 264-280 [cit. 2014-04-09]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/172594.
TAYLOR, Flagg. Russia, the West, and the Problem of Modern Revolution: The Work of Martin Malia. Society [online]. 2008, vol. 45, no. 1, pp. 77-86 [cit. 2014-04-15]Dostupný z http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bc68b7ac-1cba-4311-95f7-0b96b3944558%40sessionmgr111&vid=4&hid=124.
TILLY, Charles. History’s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World by Martin Malia: Terence Emmons. The American Historical Review [online]. 2007, vol. 112, no. 4, pp. 1120-1122 [cit. 2014-04-15]. Dostupný z http://www.jstor.org/stable/40008447.
THEEN, Rolf H. W. The Idea of the Revolutionary State: Tkachev, Trotsky, Lenin. Russian Review [online]. 1972, vol. 31, no. 4, pp. 383-397 [cit. 2014-05-03]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/127938.
VINCENT, Steven S. Martin Malia and the European Revolutionary Tradition. European Journal of Political Theory [online]. 2008, vol. 7, no. 4, pp. 492-512 [cit. 2014-03-02]. Dostupný z: http://ept.sagepub.com/content/7/4/492.citation.
WOLLIN, Sheldon S. The Politics of the Study of Revolution. Comparative Politics [online]. 1973, vol. 5, no. 3, pp. 343-358 [cit. 2014-04-07]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/421269.
ZAGORIN, Perez. Theories of Revolution in Contemporary Historiography. Political Science Quarterly [online]. 1973, vol. 88, no. 1, pp. 23-52 [cit. 2014-04-07]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/2148647.

Předběžná náplň práce
Svržení Jakuba II. v Anglii 1688, Prohlášení nezávislosti Spojených států amerických 1776, dobytí Bastily roku 1789 ve Francii, obsazení Zimního paláce v Rusku 1917. Toto samozřejmě nejsou všechny události, které jsou dnes označovány jako revoluce. Všechny však svým způsobem znamenaly zlom v chápání samotného pojmu. Na tyto události reagovalo mnoho autorů. Později se jich také mnoho snažilo zjistit, co mají tyto události společného. Práce si klade za cíl zmapovat studium revolucí od konce 18. století do současnosti a poskytnout odpověď na tři otázky, jaký význam má studium revolucí, jaké jsou obecné příčiny revolucí, a zda existuje obecný model, který lze vztáhnout na všechny události, které dnes obecně nazýváme revolucemi.

Osnova:
1) Úvod
2) Z historie pojmu revoluce
a. Vysvětlení pojmu
b. Chápání pojmu do konce 18. století
3) První badatelé
a. Alexis de Tocqueville
b. Karel Marx
c. Lenin
d. liberálně demokratický proud
4) Studium revolucí ve dvacátém století
a. Po Velké říjnové socialistické revoluci
b. Po druhé světové válce
c. Po roce 1989
5) Maliův Evropský revoluční cyklus
6) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Overthrow of James II. in England in 1688, Declaration of Independence of The United States of America in 1776, capture of Bastille in 1789 in France, cast of the Winter Palace in Russia 1917. These are not, of course, all the events ordinarilly called revolutions these days. However all of them signified shift in a way of understanding the term revolution. Many authors responded to these events. Many of them later tried to research, what these events have in common. This work aims to chart study of revolution since the end of 18th century to the present and to provide answers to three questions: What is the meaning of study of revolution? What are the general causes of revolutions? And finally, is there any general pattern relative to all these events, ordinarilly called revolutions today?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK