Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika septických stavů na jednotce intenzivní péče
Název práce v češtině: Problematika septických stavů na jednotce intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Problem of sepsis in the intensive care unit
Klíčová slova: sepse, aseptický přístup, intenzivní péče, hemokultury, centrální žilní katétr
Klíčová slova anglicky: sepsis, aseptic access, intensive care, blood cultures, central venous catheter
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2012
Datum zadání: 29.10.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 12:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Kateřina Jankovcová
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Eva Kotrlíková
Zásady pro vypracování
Vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
Seznam odborné literatury
ČERNÝ, Vladimír, Roman KULA, Ivan NOVÁK a Karel CVACHOVEC. Sepse v intenzivní péči: Vybraná doporučení v diagnostice a terapii. 2. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2005. Intenzivní medicína. ISBN 80-7345-054-2.
KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2070-1.
MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1673-9.
ŠRÁMOVÁ, Helena. A KOLEKTIV. Nozokomiální nákazy II. Praha: Maxdorf, 2001. ISBN 80-85912-25-2.
SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: Pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3170-4.
ÓGRADY, Naomi P., Mary ALEXANDER a Lilian A. BURNS et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 2011, 83 s. [online][cit. 2014-02-06] Dostupné z:http://www.cdc.gov/hicpac/BSI/BSI-guidelines-2011.html
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bylo zjistit mikrobiální osídlení kůže v místě vpichu centrálního žilního katétru a možnosti jeho ovlivnění k udržení co nejnižší incidence katétrové sepse. Kultivační výsledky provedených stěrů z kůže a odebraných hemokultur od dvou skupin pacientů byly mezi sebou vzájemně porovnány pomocí metod kvalitativní analýzy. Jednalo se o pacienty na jednotce intenzivní péče se zavedeným centrálním žilním katétrem. Výsledkem bylo zjištění mikrobiálního osídlení kůže a zastoupení různých patogenních kmenů v místě vpichu centrálního žilního katétru u obou stanovených skupin. Dále se prokázalo, že vyšší riziko mikrobiálního osídlení s projevy katétrové sepse měli pacienti s déle zavedeným centrálním žilním katétrem v programu domácí parenterální výživy se stomií. Doporučením je neustálé vzdělávání zdravotnických pracovníků, aby postupovaly v ošetřování podle nejnovějších preventivních doporučení, a důraz je především kladen na mytí a dezinfekci rukou, neboť ruce zdravotníků patří k nejrozšířenějšímu a nejrizikovějšímu způsobu přenosu patogenních kmenů s možným vznikem nozokomiální nákazy. Aseptické zásady musí být opakovaně předávány všem pacientům odbornou edukací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis was to determine the microbial colonization at the injection site of central venous catheter and its possible influence to maintain the lowest incidence of catheter sepsis. The culture results of skin swabs and taken blood cultures from two groups of patients were compared with each other using qualitative analysis methods. Those were Intensive Care Unit patients with established central venous catheter. The result was the discovery of microbial colonization of the skin and the representation of different pathogenic strains at the site of a central venous catheter for both established groups. Further showed that the higher the risk of microbial colonization with symptoms of catheter sepsis was seen where patients have central venous catheter established for longer period of time and have been treated under home parental nutrition program with stoma. The recommendation is the continuous education of health professionals to act in accordance with the latest preventive treatment recommendations, and the emphasis is mainly placed on hands cleaning and disinfecting as the hands of health professionals are one of the most common and risky way of transmission of pathogenic strains with potential nosocomial infection formation. Aseptic principles must be repeatedly communicated to all patients using professional education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK