Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost dětských pacientů a rodičů před anestezií
Název práce v češtině: Informovanost dětských pacientů a rodičů před anestezií
Název v anglickém jazyce: Awareness of pediatric patients and their parents before anesthesia
Klíčová slova: Anestezie, dětská anesteziologie, informovanost, pacient, děti, rodiče
Klíčová slova anglicky: Anesthesia, pediatric anesthesiology , awareness, patient, children, parents
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2012
Datum zadání: 24.10.2012
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 11:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeńská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Ivan Novák
 
 
 
Zásady pro vypracování
vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
Seznam odborné literatury
LARSEN, Reinhard a Jarmila DRÁBKOVÁ. Anestezie. 7. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2004, 1376 s. ISBN 80-247-0476-5.
RYŠAVÁ, Marie. Základy anesteziologie a resuscitace u dětí. 2. dopl. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, 234 s. ISBN 80-701-3400-3.
PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 247 s. ISBN 978-802-4729-688.
VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-802-4721-712.
SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-807-2628-452.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 978-802-4609-560.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 175 s. ISBN 978-802-4727-134.
JOHN J. NAGELHOUT, John J.Karen L. Handbook of nurse anesthesia. 4th ed. St. Louis, Mo: Saunders/Elsevier, 2010, 144 s. ISBN 978-141-6050-247.
TAIMOORAZY, Benjamin. Before you go under: a step by step guide to ease your mind before going under anesthesia. An AccuPress ed. Bloomington, IL: AccuPress, 2008, 144 s. ISBN 978-061-5184-708.
SWEENY, Frank. The anesthesia fact book: everything you need to know before surgery. 4th ed. Cambridge, MA: Perseus Pub., 2003, xv, 237 p. ISBN 07-382-0823-X.
Smith's anesthesia for infants and children. 8th ed. Editor Peter J Davis, Franklyn P Cladis, Etsuro K Motoyama. St. Louis, Mo.: Mosby, 2011, xix, 1356 p. ISBN 978-032-3066-129.
Předběžná náplň práce
Závěrečná práce předkládá výsledky vlastního kvalitativního výzkumu realizovaného na vybraných pracovištích fakultních nemocnic poskytujících anesteziologickou péči u dětí a mladistvých. Teoretická část práce si klade za cíl seznámit čtenáře se specifikami dětské anesteziologie, dále základy efektivní a profesionální komunikace s dětským pacientem, které vycházejí ze znalostí obecné a vývojové psychologie, a v neposlední řadě předkládá přehled dostupných informačních materiálů jednotlivých anesteziologických pracovišť. Empirická část práce pak prezentuje výsledky vlastního výzkumu sledujícího kvalitu předoperační informovanosti dětí i rodičů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Final thesis presents the results of qualitative research conducted at selected sites teaching hospitals providing anesthetic care for children and adolescents. The theoretical part of the work aims to inform readers about the specifics of pediatric anesthesiology, as well as foundations of an effective and professional communication with a child patient, based on knowledge of general and developmental psychology, and finally presents an overview of available information materials of anesthetic departments. The empirical part of the paper presents the results of a research which monitors the quality of preoperative awareness of children and parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK