Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Quartiers et les endroits parisiens au cours des siècles: Marais
Název práce v jazyce práce (francouzština): Quartiers et les endroits parisiens au cours des siècles: Marais
Název práce v češtině: Pařížské čtvrti a místa v průběhu staletí: Marais
Název v anglickém jazyce: Districts and places of Paris in the course of history: the Marais
Klíčová slova: Paříž, čtvrť, Marais, století, ulice, palác, muzeum, osobnost
Klíčová slova anglicky: Paris, district, Marais, century, street, palace, museum, personality
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2012
Datum zadání: 24.10.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá jednou z nejstarších pařížských čtvrtí, jejíž jméno je
Marais. Cílem práce je objasnit kulturně-historická specifika čtvrti, která ji odlišují od
ostatních částí Paříže. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, ve kterých se postupně
snaží osvětlit vznik a vývoj Marais, geografické členění a vymezení této městské části
a jejích nejvýznamnějších historických památek, mnohdy korespondujících
s kulturním dědictvím Francie, a následně vlivy, utvářejícími charakter Marais
v minulosti i v době současné. Zvláštní důraz je zde kladen na přední osobnosti
spojené se čtvrtí, sdružující se především kolem samotného centra čtvrti, náměstí
place des Vosges, a na komunitu Židů, jejíž přítomnost v Marais je dána historickým
vývojem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis is occupied with one of the eldest Parisien districts,
titled the Marais. The aim of the thesis is to illuminate the socio-cultural specifics of
the district, which distiguish it from other parts of Paris. The thesis is divided into
three main chapters, which, progressively, try to clarify the formation and the
development of the Marais, geographic division and delimitation of this urban area
and its most important historical monuments, frequently corresponding to the cultural
heritage of France and subsequently, the impacts on the Marais, forming its character
in the past as well as in the present. The emphasis in this part is put on prominent
personalities associated with the district, primarily residing at the square Place des
Vosges and its neighbourhood, and on the community of Jews whose presence in the
area is due to historical development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK