Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta I.
Název práce v češtině: Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta I.
Název v anglickém jazyce: Generic drugs and generic substitution from the patient perspective I.
Klíčová slova: Generická substituce, generické léčivé přípravky, pacient
Klíčová slova anglicky: Generic substitution, generic drugs, patient
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 13.12.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat postoje, názory a zkušenosti pacientů týkající se generických léčiv a generické substituce.
Studentka vypracuje teoretickou část práce, která bude zaměřena na problematiku generických léčiv a generické substituce z pohledu pacientů (dosud publikované práce ve zahraničí a ČR). V experimentální části se pak bude diplomantka aktivně podílet na tvorbě metodiky, sběru, analýze a interpretaci získaných dat. Práce bude vypracována se standardní strukturou: úvod, cíl, teoretická část, pratická část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Bibliografické databáze PudMed, Scopus a Embase, vyhledavač google scholar.
Maly J, Dosedel M, Kubena A, Vlcek J. Analysis of pharmacists’ opinions, attitudes and experiences with generic drugs and generic substitution in the Czech Republic. Acta Pol Pharm. 2013; 70(5): Acta Pol Pharm. 2013 Sep-Oct;70(5):923-31.
Heikkilä R, Mäntyselkä P, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Customers' and physicians' opinions of and experiences with generic substitution during the first year in Finland. Health Policy. 2007 Aug, vol.82, no.3, s. 366-74.
Himmel W, Simmenroth-Nayda A, Niebling W, Ledig T, Jansen RD, Kochen MM, Gleiter CH, Hummers-Pradier E What do primary care patients think about generic drugs? Int J Clin Pharmacol Ther. 2005 Oct.,vol. 43 no. 10, s. 472-9.
Kjoenniksen I, Lindbaek M, Granas AG. Patients' attitudes towards and experiences of generic drug substitution in Norway. Pharm World Sci. 2006 Oct, vol.28, no.5, s.284-9. Epub 2006 Nov 17.
Palagyi M, Lassanova M. Patients attitudes towards experience with use of generics in Slovakia, performance of generic substitution. Bratisl Lek Listy. 2008, vol.109,no.7, s.324-8
Vallès JA, Barreiro M, Cereza G, Ferro JJ, Martínez MJ, Escribà JM, Iglesias B, Cucurull E, Barceló E. A prospective multicenter study of the effect of patient education on acceptability of generic prescribing in general practice. Health Policy. 2003 Sep, vol.65, no.3, s.269-75.
Shrank WH, Cox ER, Fischer MA, Mehta J, Choudhry NK. Patients' perceptions of generic medications. Health Aff (Millwood). 2009 Mar-Apr., vol.28, no.2, s.546-56.
Předběžná náplň práce
Udělat rešerši zaměřenou na postoje a zkušenosti pacientů s generickými léčivy a generickou substitucí ve světě a v ČR. Stanovit metodiku sběru dat, navrhnout strukturu hodnotící databáze a zhodnotit získané výsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK