Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Faktografické databáze v oblasti chemie
Název práce v češtině: Faktografické databáze v oblasti chemie
Název v anglickém jazyce: Factual databases in chemistry
Klíčová slova: faktografická databáze, chemická informace, CAS REGISTRY, CAS Registry Number, CAS REACT, PubChem, ChemSpider, Reaxys
Klíčová slova anglicky: factual database, chemical information, CAS REGISTRY, CAS Registry Number, CAS REACT, PubChem, ChemSpider, Reaxys
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Pilecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2014
Datum zadání: 07.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika faktografických databází v oblasti chemie. V práci budou specifikovány typické znaky tohoto druhu informačních zdrojů a zvláštní požadavky kladené na online databázové systémy v chemických oborech. Podrobně popsány a porovnány budou vybrané chemické faktografické databáze.
Předběžná osnova:
1) Úvod
2) Faktografické databáze (charakteristika, využití, specifika, význam)
3) Faktografické databáze v oblasti chemie (zvláštnosti, rozdělení, dostupnost)
4) Charakteristika a srovnání vybraných faktografických systémů
5) Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1) ŠERÁ, Lucie. Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii [online]. Praha, 2008 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/sera-lucie/sera_01.pdf/view
2) ŠILHÁNEK, Jaroslav. Chemická informatika. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002, 355 s. ISBN 80-7080-465-3.
3) PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. [6], 169 s. ISBN 978-80-7399-338-2.
4) FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. 2010 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z:http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/fabian-ondrej/fabian_01.pdf/view
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK