Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Position of Airpower in Contemporary Strategy
Název práce v češtině: Vzdušná síla v současné strategii
Název v anglickém jazyce: Position of Airpower in Contemporary Strategy
Klíčová slova: vzdušná síla, strategie, politika nátlaku, přímá letecká podpora, protipovstalecký boj, válka v Perském zálivu, válka v Kosovu, válka v Iráku, válka v Afghanistánu
Klíčová slova anglicky: airpower, strategy, coercion, close air support, counterinsurgency, Persian gulf war, war in Kosovo, war in Iraq, war in Afghanistan
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2012
Datum zadání: 18.10.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Tato diplomová práce pojednává o roli vzdušných sil v současném vojenství. Za posledních 100 let se z letectva stala nedíliná součást ozbrojených konfliktů. Cílem této práce je určit funkci letectva ve válkách a kriticky zhodnotit jeho výkony. Analyzované konflikty zahrnující Válku v Zálivu 1991, válku v Kosovo 1999, Útok na Afghanistán v roce 2003 a protipovstalecké boje v Afghanistánu a Iráku, poskytují diverzitu, která je potřeba k dosažení cílů této práce. Práce je rozděleno na tři části. První část sleduje vývoj vzdušných sil a teorií jejich využití. Tato část by měla poskytnout základní vědomosti a kontext důležitý pro analyze současného využití leteckých sil. Druhá část práce představuje teoretické concept a formy použití letectva a obecně je analyzuje. Třetí část této diplomové práce pak tyto poznatky aplikuje na konkrétní ozbrojené konflikty, čímž poskytuje i empirická data. Závěry práce podotýkají, že i přes tendenci zveličovat jeho důležitost, letectvo se na dnešních bojištích stalo zásadně důležitým elementem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
This thesis deals with the current role of airpower in contemporary warfare. In last 100 years, the aircraft became an indisputable part of today´s armed conflict. The aim of this work is to determine the mechanics behind airpower´s functions in conflicts and to critically assess airpower´s performance. The analyzed conflicts – Persian Gulf 1991, Kosovo 1999, Afghanistan 2001 and U. S.-led counterinsurgency campaigns in Iraq and Afghanistan – provide the diversity that is needed to reveal the position of airpower in contemporary strategy. The thesis is divided in three parts. The first part follows the evolution of airpower and its theory, providing context to further analysis of contemporary environment. The second part of the thesis identifies key theoretical concepts and modalities connected to airpower and analysis them on a general, theoretical basis. The third part of this thesis applies the concepts and modalities on the picked case studies in order to reach the suggested objectives by analyzing the conflicts and deriving empirical data. The conclusions of the thesis suggest that while slightly exaggerated, airpower grew to vital importance and became one of the key elements in today´s conflicts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK