Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň verbálního vyjadřování dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Úroveň verbálního vyjadřování dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Level of verbal expression of pre-school children
Klíčová slova: Řeč, předškolní dítě, verbální vyjadřování, slovo
Klíčová slova anglicky: Speech, pre-school child, verbal expression, word
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2012
Datum zadání: 18.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2012
Datum a čas obhajoby: 14.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po nastudování literatury k danému tématu bude sepsána teoretická část. Tato část bude obsahovat analýzu vývoje řeči od narození do období nástupu do školy; sémantickou složku jazyka; gramatickou stavbu vět; specifické znaky verbálního vyjadřování v předškolním období; význam neverbální složky komunikace; vliv stimulace v rodině na vývoj řeči dítěte. Vlastní výzkum bude zahrnovat šetření na vzorku cca 12 předškolních dětí navštěvujících mateřskou školu. Šetření bude provedeno formou rozhovoru a pozorování.
Seznam odborné literatury


ALLEN, K. Eileen, MAROTZ, Lyn R. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. 187 s. ISBN 80-7367-055-0.
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 100 s. ISBN 978-80-251-2569-4.
BERANOVÁ, Zuzana. Učíme se správně mluvit. Logopedické hry a hrátky. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 104 s. ISBN 80-247-0257-6.
BOHATÁ, Veronika, MLYNÁŘ, Pavel. Nejkrásnější říkadla. 1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 55 s. ISBN 80-00-01790-3.
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8.
DOHERTY-SNEDDON, Gwyneth. Neverbální komunikace dětí: jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 208 s. ISBN 80-7367-043-7.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. 3. vyd. Praha: Portál, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Říkadla a hry pro nejmenší. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 128 s. ISBN 80-7367-131-X
KLENKOVÁ, Jiřina. Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. 1. vyd. Brno: MC nakladatelství, 2002. 125 s. ISBN 80-239-0082-X.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 100 s. ISBN 80-247-1026-9.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do první třídy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3246-6.
LADA, Josef. Nejkrásnější písničky a říkadla. 1. vyd. Praha: Fragment, 2011. 167 s. ISBN 978-80-253-1257-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0870-1.
MOTLOVÁ, Milada. Český špalíček pohádek, říkadel, hádanek, přísloví a písniček. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2006. 328 s. ISBN 80-242-1720-1.
PAČESOVÁ, Jaroslava. Řeč v raném dětství. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 171 s.
PRŮCHA, Jan. Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 4, s. 22-37. ISSN 1211-4669.
PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 184 s. ISBN 978-80-247-3181-0.
STREJČKOVÁ, Ludmila. Logopedie. 1. vyd. Praha: Fragment, 2009. 63 s.ISBN 978-80-253-0882-0.
ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě v předškolním věku. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 76 s. ISBN 80-204-1187-9.
ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 247 s. ISBN 978-80-246-1820-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK