Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost žen ve věku od 20 do 40 let v oblasti močové inkontinence vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Název práce v češtině: Informovanost žen ve věku od 20 do 40 let v oblasti močové inkontinence vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Název v anglickém jazyce: Awereness of woman aged 20 to 40 years in the urinary incontinency arising in connection with pregnancy and childbirth
Klíčová slova: močová inkontinence, porod, těhotenství, žena, informovanost, dotazník
Klíčová slova anglicky: urinary incontinence, childbirth, pregnancy, woman, information, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 12:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle Opatření děkana č. 10/2010
Seznam odborné literatury
posílení pánevního dna.
Brno : Computer Press , 2007 , s. 160. ISBN 978-80-251-1465-0
[2]
CONRAD STÖPPLER, M. : Urinary incontinence in men. [Online].
http://www.medicinenet.com/urinary_incontinence/article.htm
[3] Český statistický úřad.
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku, nejvyššího
ukončeného vzdělání a pohlaví.
[Online].
http://www.scitani.cz/
[4] HALAŠKA, M. :
Multifaktorální analýza vlivu prenatální péče, průběhu porodu a
puerperia na poruchy sexuálního života a výskytu močové a anální inkontinence u primipar v
těhotenství a po porodu.
Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce, 2007, s. 129.
[5] JODASOVÁ, D. :
Míra informovanosti žen o komplexním řešení močové inkontinence.
[Women´s awereness of comprehensive solution of urinary incontinence].
České Budějovice,
2010, s. 58, příl. 4. Bakalářská práce (Bc.). Jihočeská univerzita v Českých Budějvicích,
Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Mgr. Festová, Andrea.
[6] KUTNOHORSKÁ, J. :
Výzkum v ošetřovatelství.1. Vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. ,
2009, 176 s., IBSN : 978-80-247-2413-4.
[7] LEYEROVÁ, L. : Onemocnění močového měchýře a jeho léčba.
Urologie pro praxi,
2011, roč. 12, č. 4, s. 249 – 255. ISSN: 1213 – 1768, 1803 – 5299.
[8] MARTAN, A. :
Nové operační postupy v urogynekologii: řešení stresové inkontinence
moči a defektů pánevního dna u žen.
Praha: Maxford, 2011, 177 s., ISBN: 978-80-7345-233-9
[9] RYBÁROVÁ, L. : Posouzení kvality života žen s močovou inkontinencí.
Sestra, 2010,
roč. 20, č. 4, s. 38 – 40. ISSN: 1210 – 0404.
[10]
STEFANO, S., STEFANO, U., MAURIZIO, S. : Stress urinary incontinence in women
childebearing age.
[Online].
http://www.touchobgyn.com/articles/stress-urinary-incontinence-women-childbearing-age
[11]
Stress incontinence. [Online].
http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_incontinence
[12] ŠIMŮNKOVÁ, M. : Inkontinence – poslední tabu?.
Zdravotnické noviny, 2008, roč. 57,
č. 20, s. 16 – 18. ISSN: 1805 – 2355, 1214 - 7664
[13] ŠOTTNER, O. :
Fyziologie, anatomie a patofyziologie mikce. Zdravotnické noviny.
[online].
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/fyziologie-anatomie-a-patofyziologie-mikce-
163004
88
[14] TARNAY,CH., BHATIA, N. :
Urinary incontinence – Overview. [Online].
http://www.health.am/gyneco/urinary-incontinence-overview/
[15]
Uroflowmetrie.[Online]
http://vysetreni.vitalion.cz/uroflowmetrie/
[16] VOBOŘILOVÁ, A. , FREMROVÁ, V. : Péče o inkontinentního pacienta.
Diagnóza v
ošetřovatelství,
2007, roč. 3, č. 7, s. 244 – 245, ISSN: 1801 – 1349.
[17] VERNER, P. : Farmakoterapie močové inkontinence.
Farmakoterapie, 2007, roč. 3, č. 5,
s. 513 – 522. ISSN: 1801 -1209, 1801 – 7509.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na informovanost žen ve věku od 20 do 40 let v oblasti močové inkontinence vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Má bakalářská práce bude mít část teoretickou a část empirickou.
V teoretické části se budu věnovat popisu anatomických struktur dolních močových cest a jejich fyziologii. Dále budu popisovat typy močové inkontinence, rizikové faktory, které ji způsobují, prevenci a léčbu močové inkontinence.
V empirické části se zaměřím na zjištění, zda jsou ženy ve věku od 20 do 40 let informovány o inkontinenci močové vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem, o rizikových faktorech, prevenci jejího vzniku a léčbě tohoto problému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the awareness of women aged 20-40 years in the field of urinary incontinence arising in connection with pregnancy and childbirth.
My thesis has 2 parts: a theoretical and empirical one.
In the theoretical part I will describe anatomical structures of the lower urinary tract and their physiology. In addition, I will describe the types of urinary incontinence, the risk factors that cause, prevention and treatment of urinary incontinence.
In the empirical part, I will focus on whether women aged 20-40 years, are informed of urinary incontinence arising in connection with pregnancy and childbirth, risk factors, prevention of its formation and treatment of this problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK