Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad reemigrace na národní identitu
Název práce v češtině: Dopad reemigrace na národní identitu
Název v anglickém jazyce: An Impact of Reemigration on National Identity
Klíčová slova: národ, nacionalismus, identita, národní identita, kulturní šok, akulturace, adaptace, proces akulturace, důvody emigrace, důvody reemigrace, reintergace, reintegrační šok, reintegrační proces, dopady na národní identitu
Klíčová slova anglicky: Nation, nationalism, identity, national identity, cultural shock, acculturation, adaptation, process of acculturation, reasons for emigration, reasons for re-emigration, reintegration, reintegration shock, reintegration process, impacts on national identity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2013
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký činitel má u reemigrantů dopad na národní identitu. Zda to je samotná reemigrace, či jestli národní identitu ovlivňují i jiné intervenující podmínky. Výzkumný projekt je zaměřen konkrétně na Čechy, kteří opustili zemi v letech 1948 – 1989 a směřovali na Západ. Studentka zvolila pro svůj výzkum zakotvenou teorii, která spadá pod metody kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat byla zvolena metoda rozhovoru.

Goal of this diploma thesis is to find what determinant has the impact on the national identity by the re-emigrants. If it is the re-emigration itself or if the national identity is influenced by other intervening conditions. Research project is focused mainly on Czech citizens who left the country during 1948-1989 and headed west. Student choose for her research anchored theory, which belongs to the area of quality research. The dialogue was chosen for the data collection.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, B., Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1490-8BAČOVÁ, V., Historická paměť a identita, Košice: Společenskovedný ústav SAV, 1996, ISBN 80-967621-0-9BAČOVÁ, V., Identity v meniacej sa společnosti, Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, ISBN 8096762133 9788096762132BALIBAR, E., Národ jako forma: dějiny a ideologie, in HROCH, M., Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2BROUČEK, S. a kol., Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechu k domovu, Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2000, ISBN 80-7184-932-4 (Karolinum, váz.) ISBN 80-85010-10-0 (Etnologický Ústav AV ČR, váz.)BROUČEK, S., akol., Emigrace a exil jako způsob života: sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2001, ISBN 80-246-0351-9 (Karolinum, váz.), ISBN 80-85010-24-0 (Etnologický ústav AV ČR)BROUČEK, S.,GRULICH, T., Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách, Praha: Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2009, ISBN 978-80-86445-26-7 (Public History : váz.), ISBN 978-80-87112-18-2 (Etnologický ústav AV ČR : váz.)DEUTSCH, K. W., Nationalism and Social Communication, Harvard university, ISBN 0-262-04002-6, 1953 GELLNER, A., Národy a nacionalismus, Praha: Nakladatelství Josef Hříbal, 1993, ISBN 80-900892-9-1HENDL, J., Úvod do kvalitativního výzkumu, Praha: Karolinum, 1997, ISBN 80-7184-549-3 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2HOBSBAWN, E. J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, ISBN 80-85959-55-0HOLÝ, L., Malý český člověk a skvělý český národ, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010, ISBN 80-85850-97-4HROCH, M., Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2009, ISBN 9788074190100HROCH, M., Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2HROCH, M., Na prahu národní existence, Praha: Mladá Fronta, 1999, ISBN 80-20408-09-6KABELA, M., Vliv emigrace na psychické problémy a choroby českých emigrantů v Nizozemí, in BROUČEK, S., akol., Emigrace a exil jako způsob života: sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2001, ISBN 80-246-0351-9 (Karolinum, váz.), ISBN 80-85010-24-0 (Etnologický ústav AV ČR)KEDOURIE, E., Nacionalismus, in HROCH, M. Pohledy na národ a nacionalismus, čítanka textů, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2KOHN, H., Nacionalismus, in HROCH, M., Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2 KREJČÍ, J. O češství a evropanství: o českém národním charakteru (1. díl). Ostrava: Amosium Servis, 1993. 183 s. ISBN 80-85498-19-7LEMBERG, E., K psychologii nacionalismu, in HROCH, M., Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2MORGENSTERNOVÁ, M. a kol., Interkulturní psychologie, Praha: Karolinum, 2007, ISBN 978-80-246-1361-1NOVÝ,I., SCHROLL – MACHL,S., Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management press, NT Publishing, 2005, ISBN 80-7261-121-6PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, Praha: Československý spisovatel, 1992, ISBN 80-20203-65-6PROCHÁZKOVÁ, Dana. Případová studie a metodika pro její sestavení. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 14 s. 112 ; Roč. 7, č. 7, příloha, 2008 , ISSN 1213-7057RAK, J. Úvod namísto recenze. In PYNSENT, R. B. Pátrání po identitě. Praha: H & H, 1996. 278 s. ISBN 80-85787-40-7 RENAN, E., Co je to národ?, in HROCH, M. Pohledy na národ a nacionalismus, čítanka textů, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2003, ISBN 80-86429-20-2 STAKE, Robert E. The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995, ISBN 0-8039-5767-X. STRAUSS, A. L. - CORBIN, J., Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie, Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999, ISBN 808583460XŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha: Portál, ISBN 978-80-7367-313-0THOMPSON, K., Klíčové citace v sociologii, Hlavní myslitelé, pojmy a téma, Brno: Barrister&Principál, 2004, ISBN 80-85947-68-4VOLBRACHTOVÁ, L.,Kulturní šok „malých rozdílností“, in BROUČEK, S., akol., Emigrace a exil jako způsob života: sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2001, ISBN 80-246-0351-9 (Karolinum, váz.), ISBN 80-85010-24-0 (Etnologický ústav AV ČR)ULČ, O., in BROUČEK, S., akol., Emigrace a exil jako způsob života: sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2001, ISBN 80-246-0351-9 (Karolinum, váz.), ISBN 80-85010-24-0 (Etnologický ústav AV ČR)WARD, C., BOCHNER, S., FUHRNHAN, A., The Psychology of cultural shock (2nd. ed.), Routledhe UK
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK