Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation
Název práce v češtině: Faktory interagující s bakteriální RNA polymerázou a jejich vliv na regulaci iniciace transkripce
Název v anglickém jazyce: Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation
Klíčová slova: RNA polymeráza, transkripce, sigma faktor, promotor
Klíčová slova anglicky: RNA polymerase, transcription, sigma factor, promoter
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. Libor Krásný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2012
Datum zadání: 15.10.2012
Datum a čas obhajoby: 26.03.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2019
Oponenti: RNDr. Irena Lichá, CSc.
  Mgr. Leoš Valášek, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Bakterie se musí umět adaptovat na změny prostředí pokud mají přežít. Tyto adaptace jsou podmíněné změnami genové exprese. Klíčovou úrovní genové exprese je transkripce DNA do RNA enzymem RNA polymeráza (RNAP). RNAP je několika podjednotkový enzym složený z dimeru podjednotek alfa, který drží podjednotky beta a beta´, které tvoří katalytické jádro schopné elongace ale nikoli iniciace transkripce. Pro iniciaci je nutný faktor sigma. Těchto faktorů může být v buňce řada. U modelové gram pozitivní bakterie se vyskytuje 18 sigma faktorů. Důkladně byl zkoumán pouze hlavní vegetativní faktor SigA. Informace o ostatních faktorech jsou sporé. Hlavní náplní studia bude charakterizace transkripce RNAP alternativními sigma faktory. Výsledky budou porovnány s modelovým SigA. Bude studována kinetika iniciace transkripce a sekvenční specifita a rovněž i aktivita v buňce. Paralelně, ve spolupráci se strukturními biology, budou řešeny 3D struktury vybraných faktorů. Shrnuto, výsledkem bude nová informace o transkripčním aparátu a jeho diverzitě. Vedlejším projektem bude hledání nových antibakteriálních látek a charakterizace účinku jejich mechanismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK