Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu
Název práce v češtině: Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu
Název v anglickém jazyce: Services over digital archives in science and research
Klíčová slova: Digitální archiv, institucionální repozitář, vědecká komunikace, informační služby, OAI-PMH, metadata, sklízení metadat, otevřený přístup
Klíčová slova anglicky: Digital archive, institutional repository, scholarly communication, information services, OAI-PMH, metadata harvesting, open access
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2013
Datum zadání: 17.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit různorodé služby, které dnes působí nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu, zejména volně dostupnými, a napomáhají tak efektivnímu rozšiřování a využívání jejich informací (vyhledávací služby, identifikační služby, sociální sítě aj.). Doprovodným cílem bude návrh jejich typologie. Práce bude zabírat služby provozované v Evropě, Severní Americe a Austrálii.

Proveďte rešerši k tématu, vybrané tituly literatury prostudujte a vyhodnoťte. Zjišťování informačních služeb bude zajišťováno také pomocí různých rešeršních postupů v prostředí internetu. Specifickým parametrem jejich identifikace budou toky metadat ze zdrojových digitálních archivů včetně způsobů získávání těchto metadat. Podstatným zdrojem informací budou samotné vybrané online informační služby. Po vyhodnocení všech získaných informací přistupte k formulaci textu.

Práce v první části stručně představí základní pojmy a současnou scénu komunikace informací v oblasti vědy a výzkumu v prostředí internetu. V hlavní části práce budou postupně představeny výsledky analýzy a hodnocení vybraných služeb. Výběr se bude opírat o různá dílčí statistická měření vlastností služeb (počet sklízených archivů, velikost jejich fondů, velikost metadatových databází aj.). K dílčím charakteristikám služeb by měly patřit také informace o provozovatelích těchto služeb, technickém, programovém a finančním zabezpečení, formáty nabízených metadat, věcná pořádání a návazně způsoby a možnosti vyhledávání informací, kvalita uživatelských rozhraní, autorsko-právní otázky aj. Relevantní parametry různých služeb budou porovnávány. Závěrečná část celkově zhodnotí získané poznatky a nastíní trendy a perspektivy dalšího rozvoje těchto služeb.
Seznam odborné literatury
A DRIVER's guide to European repositories. Amsterdam: Amsterdam University Press, © 2008. 215 s. ISBN 978-90-5356-411-0. Dostupné také komerčně z EBRARY:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10302633.

FOULONNEAU, Muriel. Investigative study of standards for digital repositories and related services. Amsterdam: Amsterdam University Press, © 2008. ISBN 978-90-5356-412-7. Dostupné také komerčně z EBRARY:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10302424.

BERTOCCO, Sara. TIPS: an integrated service provider over open archives. In: Workshop on the Open Archives Initiative (OAI) and Peer Review journals in Europe, CERN (Geneva, Switzerland), 22-25 March 2001 [online]. 2001 [cit. 2013-04-22]. Dostupný z:http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a01193. Dostupný také z: http://eprints.rclis.org/4512/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK