Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sportovních celebrit na nákupní preference studentů pražských středních a vysokých škol
Název práce v češtině: Vliv sportovních celebrit na nákupní preference studentů pražských středních a vysokých škol
Název v anglickém jazyce: Sports celebrity influence on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague
Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum, nákupní chování, spotřebitel, zákazník, sportovní celebrita.
Klíčová slova anglicky: Marketing, marketing communication, marketing research, behavioural intention, consumer, customer, sports celebrity.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2013
Oponenti: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce: Vliv sportovních celebrit na nákupní preference studentů praţských středních a vysokých škol Cíle práce: Zjistit vliv sportovních osobností na nákupní preference studentů praţských středních a vysokých škol. Metoda: Pro marketingový výzkum je zvoleno písemné dotazování. Výběrovou jednotku tvoří studenti praţských středních a vysokých škol, kteří byli vybráni pomocí vhodné příleţitosti. Výsledky: Z výsledků výzkumu nebylo jednoznačně prokázáno, ţe vyuţití sportovních osobností má pozitivní efekt na spotřebitelské preference studentů SŠ a VŠ. Veškerá získaná data jsou uspořádána do tabulek a grafů ve výsledkové části. Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum, nákupní chování, spotřebitel, zákazník, sportovní celebrita.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Sports celebrity influence on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague Objectives: The goal of my study is to determine the effect of sports celebrities on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague. Methods: The method of written questionnaire is selected for marketing research. The sampling unit is consisted of students from secondary schools and universities in Prague. The students were selected randomly. Results: The results of research have not been clearly demonstrated that the sports celebrities have positive effect on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague. The final information is organized in tables and graphs in result section. Key words: Marketing, marketing communication, marketing research, behavioural intention, consumer, customer, sports celebrity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK