Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Násilí na seniorech
Název práce v češtině: Násilí na seniorech
Název v anglickém jazyce: Elder abuse and neglect
Klíčová slova: Násilí, násilí na seniorech, domácí násilí, institucionální násilí.
Klíčová slova anglicky: Violence, violence against seniors, elder abuse and neglect.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Jaroslav Sekot
 
 
 
Seznam odborné literatury
· BEDNÁŘOVÁ, Zdena. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, 92 s. ISBN 978-802-5454-220.
· BEDNÁŘOVÁ, Zdena, Kateřina MACKOVÁ a Hana PROKEŠOVÁ. Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 8086878503.
· BUSKOTTE, Andrea. Z pekla ven: žena v domácím násilí. Vyd. 1. Editor Lucie Vaníčková Horníková. Brno: Computer Press, 2008, 176 s. ISBN 978-80-251-1786-6.
· ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 150 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4722-078.
· ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 978-802-4720-142.
· Dneska Tě ještě nezabiju!: zpráva o stavu domácího násilí. Rosa a.s. 1997
· Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Vyd. 1. Editor Jiří Buriánek, Jiří Kovařík. Praha : Triton, 2006, 108 s. ISBN 80-725-4914-6.
· HOLMEROVÁ, Iva, Božena JURAŠKOVÁ a Květuše ZIKMUNDOVÁ. Vybrané kapitoly z gerontologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: EV public relations, 2007, 143 s. ISBN 978-80-254-0179-8.
· HUŇKOVÁ, Markéta a Jiřina VOŇKOVÁ. Domácí násilí v ČR z pohledu práva: (efektivnost právních norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím násilím). 1. vyd. Praha: Justiční akademie ČR, 2004.
· HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 708 s. ISBN 80-736-7175-1.
· JEŘÁBEK, Hynek. Rodinná péče o staré lidi [online]. 2005, http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_11_jerabek.pdf
Dostupné z: http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_11_jerabek.pdf
· KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 861 s. ISBN 80-247-0548-6.
· KALVACH, Zdeněk a Alice ONDERKOVÁ. Stáří: pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: Galén, 2006, 44 s. CARE. ISBN 80-726-2455-5.
· KONRÁD, Zdeněk a Dezider BANGO. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, 60 s. ISBN 978-80-7251-241-6.
· MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 328 s. ISBN 978-802-4731-483.
· MARTINKOVÁ, Milada, Jiří VLACH a Soňa KREJČOVÁ. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, 98 s. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-807-3380-878.
· MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 287 s. ISBN 80-717-8549-0.
· MUNZAROVÁ, Marta. Eutanázie nebo paliativní péče. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1025-0.
· Postavení a diskriminace seniorů v České republice: sborník z mezinárodní konference, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností v rámci XI. Celostátního gerontologického kongresu : v Hradci Králové dne 25. listopadu 2005. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2006, 139 s. ISBN 80-868-7852-X.
· Senior a já, já a senior [online]. Společnost přátelská všem generacím, 2005 [cit. 2012-09-11]. Dostupné z: mvcr.cz
· Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Editor Oldřich Matoušek, Pavla Kodymová, Jana Koláčková. Praha: Portál, 2010, 351 s. ISBN 978-807-3678-180.
· ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 186 s. ISBN 978-807-3676-902.
· Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada. 2004
· Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. 2. vyd. Editor Tamara Tošnerová. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002, 60 s. ISBN 80-238-9505-2.
· TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vyd. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002, 45 s. ISBN 80-238-9506-0.
· TOŠNEROVÁ, Vlasta. Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2001, 62 s. ISBN 80-238-8001-2.
Dostupné:http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/pocityapotreby.pdf
· VANĚK, Jaroslav. Je specializace na domácí násilí u Policie ČR zapotřebí?. [online].
· Vargová, B., Vavroňová, M. ROSA - Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci, manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí. Praha: 2006
· VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ a Marie TOUFAROVÁ. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, 159 s. ISBN 978-808-6131-764.
· VENGLÁŘOVÁ, Martina. Senioři: Násilí na seniorech. [online].
Dostupné:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2007/06/prseniori.pdf
· ZAVÁZALOVÁ, Helena. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 97 s. ISBN 80-246-0326-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK