Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Specifické volnočasové aktivity dospělých a jejich životní styl
Název práce v češtině: Specifické volnočasové aktivity dospělých a jejich životní styl
Název v anglickém jazyce: Specific freetime activities of adults and their live style
Klíčová slova: Volný čas, životní styl, psychohygiena, organizace času, šerm, scénický šerm, historický šerm
Klíčová slova anglicky: Free time, lifestyle, mental, time management, fencing, fencing scenic, historical fencing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: PhDr. Jitka Cintlová, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Orientace v dostupné literatuře a jiných zdrojích
2. Zpracování standardizovaného rozhovoru a promyšlení realizace
3. Utřídění podkladů praktické části práce
4. Zpracování závěru a zhodnocení práce
Seznam odborné literatury
DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 237 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3801-236.
FOURNY, Denis. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 2003, xi, 372 s. ISBN 80-732-1079-7.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 127 s. ISBN 978-80-7290-471-6.
HANLON, Thomas W. The sports rules book. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2009, ix, 318 p. ISBN 07-360-7632-8.
KRUPKA, Jaroslav. Český historický šerm: ze suterénu až na hladiny oceánů. 1. vyd. Brno: CPress, 2014, 231 s. ISBN 978-80-264-0322-7.
Malý sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970, 614 s.
MAŇÁK, Josef, Libor HŘEBÍČEK, Jaroslav TELEC a Vladimír SPOUSTA. Teoretické základy výchovy ve volném čase: (úvod do studia pedagogiky volného času). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, c1994, 183 s. ISBN 80-210-1007-X.
PÁCL, Pavel. Sociologie životního způsobu: určeno pro posl. fak. filozof. 1. [dotisk] 1. [vyd.]. Praha: SPN, 1989. 209 s.
PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002, 231 s. ISBN 80-717-8711-6.
PLCH, Pavel. Historický šerm. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 179 s.
PLCH, Pavel. Scénický šerm: Škola šermu kordem, grafický záznam šermu, praktická cvičení, sestavení šermířské scény: Určeno pro posl. herectví a režie. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 129 s. Učební texty vys. škol.
SVOBODA, Slavomír. Encyklopedie bojových umění a sportů. 1. vyd. Praha: Česká unie bojových umění, 2012, 315 s. ISBN 978-802-0428-523
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 207 s. ISBN 978-80-7367-551-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK