Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovník chorvatsko-běloruských mezijazykových homonym
Název práce v češtině: Slovník chorvatsko-běloruských mezijazykových homonym
Název v anglickém jazyce: Dictionary of Croatian-Belarussian interlingual homonyms
Klíčová slova: mezijazyková homonymie, chorvatština, běloruština, slovník homonym
Klíčová slova anglicky: interlingual homonymy, Croatian, Belarusian, homonym
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2012
Datum zadání: 05.10.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2012
Datum a čas obhajoby: 08.10.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.10.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je mezijazyková lexikální homonymie v chorvatštině a běloruštině. Jádro práce tvoří slovník chorvatsko-běloruských homonymních výrazů. Úvodní část shrnuje problematiku pojmenování tohoto jevu v lingvistice a dosavadní výzkum v oblasti homonymie mezi slovanskými jazyky. Prostor v práci je věnován typům vnitrojazykových a mezijazykových homonym a některým rozdílům v jejich klasifikaci. Dále se pozornost věnuje způsobům vzniku mezijazykových homonym ve spojitosti s původem lexikálních jednotek tvořících homonymní dvojici. Uvádějí se dvě hlavní možné cesty vzniku homonymních párů – náhodná formální shoda a shoda jako důsledek společného vývoje nebo společné výpůjčky. Podle způsobu vzniku se homonyma člení na dvojice zastupující společný slovanský lexikální fond a na dvojice cizího původu. V další části práce se představují principy, podle nichž probíhalo shromažďování lexikografického materiálu do slovníku, lexikografické zdroje použité při této práci a stavba slovníkového hesla. Slovník chorvatsko-běloruských mezijazykových homonym obsahuje 1048 hesel, mezi nimiž jsou zastoupeny všechny slovní druhy, včetně synsémantických. Slovník je obousměrný, jsou v něm uvedeny jak běloruské ekvivalenty chorvatských lexémů, tak chorvatské ekvivalenty lexémů běloruských.
Seznam odborné literatury
BENKOVIČOVÁ J. Lexikálna polysémia v aspekte medzijazykových vzťahov. In: Slavia, 61, 1992, s. 53-60.
BLANÁR V. Významová zmena ako problém porovnávacej lexikologie. In: Slavica Slovaca, roč. 11, č. 1, 1976, s. 25-31.
BUFFA F. O slovensko-poľskej medzijazykovej homonymii. In: Studia linguistica Polono-Slovaca (Wrocław) 2 (1990).
BUNČIĆ D. Псевдо-аналогонимия: «Ложные друзья переводчика» как единица сопоставительной лексикологии. In: Материалы XXIX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 11. Санкт-Петербург, 2000.
BUNČIĆ D. Критерии для определения степени "опасности" псевдо-аналогонимов ("ложных друзей"). In: Научните трудове на Пловдивския Университет «Паисий Хилендарски». Филология. Пловдив, 2002.
Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002.
GLUHAK A. Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993.
HENGST K. Lehnwort – Internationalismus – Analogonym: Zur Semantik fachsprachlicher interlingualer Analogonyme im Russischen und Deutschen: H. H. Bielfeldt zum 70. Geburtstag. In: Zeitschrift fuer Slawistik. 1977.
HLADKÝ J. Zrádná slova v angličtině. Praha, 1990.
HORÁKOVÁ R. Interlingválne homonymá ako lexikografický problém. In: Slavica Slovaca, roč. 38, č. 1, 2003, s. 13-21.
IVANOVA, C., ALEKSIĆ, M. Srpsko-bugarski tematski rečnik: Leksikon međujezičkih homonima i polisemija. Велико Търново, 1999.
IVAŠINA N., RUDENKA A., JANOVEC L.: Falešní přátelé překladatele v běloruštině a češtině. Praha, 2006.
KARPACZEWA, M. – SIMEONOVA, CH. – TOKARZ, E. Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-bułgarskich. Katowice, 1994.
KOESSLER M., DEROCQUIGNY J. Les faux amis: ou les trahisons du vocabulaire anglais. Paris, 1928.
KUSAL, K. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych. Русско-польский словарь межъязыковых омонимов. Wrocław, 2002.
LOTKO, E.: Zrádná slova v polštině a češtině (Lexikologický pohled a slovník). Olomouc, 1992.
MIČÁTEK, L. A. Differenciálny slovensko-ruský slovník s troma prílohami a skrátená mluvnica slovenského jazyka s krátkym úvodom. Turčiansky sv. Martin, 1900.
MIČÁTEK, L. A. Дифференциальный сербско-русский словарь и краткая грамматика сербского языка. Санкт-Петербург, 1903.
NOVOTNÁ V. Zrádná slova v srbštině a češtině. Diplomová práce. FF UK, Praha, 1998.
PANČÍKOVÁ, M. Zradné slová v poľštine a slovenčine: Lexikológia poľského jazyka. Bratislava 1993.
PRZYBYLSKI M. Bulharsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (na materiálu substantiv). Diplomová práce. FF MU, Brno, 2007.
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha, 2001.
RADINA O. Zrádná slova ve francouzštině. Praha, 1978.
ŘEZNÍČKOVÁ V. Sémantická diferenciace společného slovního fondu češtiny a srbštiny/chorvatštiny. Diplomová práce. FF UK, Praha, 1998.
SEKANINOVÁ E. Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi. Bratislava, 1993.
SLOWIKOVÁ G. Zrádná slova v bulharštině a češtině. Diplomová práce. FF UK, Praha, 1999.
SZAŁEK, M., NEČAS, J. Czesko-polska homonimia: Czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu. Poznań, 1993.
ŠAMONILOVÁ A. Zrádná slova v slovinštině (slovinsko-česká mezijazyková homonymie). Diplomová práce, FF UK, Praha, 2001.
TOKARZ, E. Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-chorwackich. Katowice, 1998.
TOKARZ, E. Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-słoweńskich. Katowice, 1999.
VLČEK, J. Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko-české homonymie a paronymie. Praha, 1966.


АКУЛЕНКО В.В. Англо-русский и русско-английский словарь ложных друзей переводчика. Москва, 1969.
БАРАКОВА, П. За българско-сърбохърватските апроксимати. In: Съпоставително езикознание 1988.4-5, 51-58.
БАРНЕТ В. К проблеме языковой эквивалентности при сравнении. In: Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. Москва, 1983, s. 9-29.
БОРИСОВА Л.И. Ложные друзья переводчика. Москва, 2005
ВЫХОТА, В. Беларуска-рускі слоўнік: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія. Мінск 2004.
ГОТЛИБ К.Г.М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика». М, 1972.
ГРАБЧИКОВ С. Межъязыковые омонимы и паронимы: Опыт словаря русско-белорусских омонимов и паронимов. Минск 1980.
ЖУРАВЛЕВ А. – ЗАХАРОВ С. «Ложные друзья» переводчика с чешского языка. Москва, 1977.
ЗАСЛАВСКАЯ Н. В. К проблеме создания словаря межъязыковых омонимов (на материале русского и украинского языков). In: Современные проблемы лексикографии. Харьков, 1992.
ЗИНКЕВИЧ А.В. Учебный болгарско-русский словарь ложных лексических параллелей. Минск, 2001.
ЗИНКЕВИЧ А.В. Болгарско-русский дифференциальный словарь с белорусскими соответствиями. Минск, 2003.
Историческая типология славянских языков. Киев, 1986.
ДУБЧИНСКИЙ В.В. Лексические параллели в лексикографической практике. In: Современные проблемы лексикографии. Харьков, 1992.
РАДИЋ-ДУГОВИЋ, M. Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику. In: Славистички сборник, књига VI. Београд, 1991.
РОВДО, И. Межъязыковые омонимы в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма. Минск, 1980.
РУДЕНКО, Е. Типология межъязыковых омонимов (на материале белорусского и украинского языков) In: Восточные славяне: историческая и духовная общность: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию Общества Кирилла Туровского (Гомель, 15―16 апреля 2008 г.). Гомель, 2008.
СУПРУН А.Е. Лексическая типология славянских языков. Минск, 1983.
ФАСМЕР М. Этимологический словарь русского языка. Москва, 1986-1987.
ЧЕРВЕНКОВА, И. В. О сопоставительном описании русской и болгарской лексики In: Вопросы сопоставительного описания русского и белорусского. София, 1982, s. 123-182.
ШУБА П. Міжмоўная беларуска-руская аманімія і паранімія. In: Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў. Пад рэд. М. В. Бірылы, А. Я. Супруна. Мінск 1982.Lexikografické zdroje použité ve IV. kapitole
Anić V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 2004.
Dautović M. Hrvatsko-ruski rječnik. Zagreb, 2002.
Poljanec R., Madatova-Poljanec S. Rusko-hrvatski rječnik. Zagreb, 2002.
Баршчэўскі Л. ЕўраСлоўнік / EuroThesaurus. Мінск, 2008.
Беларуска-рускі слоўнік. Пад рэд. К. К. Атраховіча. Мінск, 1988.
Русско-белорусский словарь. Под ред. К. Крапивы. Минск, 2002.
Булыка А. Русско-белорусский словарь. Минск, 2001.
Раслінны свет. Тэматычны слоўнік. Мінск, 2001.
Самабытнае слова. Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні). Мінск, 1994.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Пад рэд. К. К. Атраховіча. Мінск, 1977.
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Пад рэд. М. Р. Судніка і М. Н. Крыўко. Мінск, 2002.
Чешко-српски речник. Beograd, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK