Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve sportovním oddíle muay-thai  
Název práce v češtině: Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve sportovním oddíle muay-thai  
Název v anglickém jazyce: Leisure activities for children and youth in the sports section muay-thai
Klíčová slova: Volný čas, volnočasové aktivity, muay-thai, Thajsko, Hanuman Gym Praha, závislost, škola, školská zařízení, rizikové faktory, drogy, střediska volného času, sport, masmédia
Klíčová slova anglicky: Key words Leisure, leisure activities, muay-thai, Hanuman Gym Prague, dependence, school, school facilities, risk factors, drugs, leisure centers, sport,
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2012
Datum zadání: 02.10.2012
Datum a čas obhajoby: 13.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stanovit problém a cíle práce
2. Shromáždit a kriticky zhodnotit související literaturu a prameny
3. Postupně vytvářet jednotlivé kapitoly práce
4. Postup a dílčí kroky práce pravidelně konzultovat
5. Předložit kompletní znění práce jejímu vedoucímu nejpozději jeden měsíc před odevzdáním
Seznam odborné literatury
Hájek B., Hofbauer B., Pávková J. Pedagogika volného času, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, ISBN 978-80-7290-471-6

Zoran Rebac, Thajský box plnokontaktní bojový sport. NAŠE VOJSKO 2011,
ISBN 978-80-206-1209-0,

Dvořáček Jiří, Kompendium pedagogik. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2009, ISBN 978-80-7290-405-1,

Hajný Martin, O rodičích, dětech a drogách, Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha, 2001,
ISBN 80-247-0135-9

Nešpor Karel, Návykové chování a závislost, Portál, s.r.o., Praha, 2000,
ISBN 80-7178-432-X

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami dětí a mládeže ve věku 8-18 let, ve sportovním oddíle Hanuman Gym Praha-Opatovov.
V teoretické části pojednává o volném čase, o volnočasových aktivitách, negativních vlivech dnešní doby, popis sportovního odvětví muay-thai historie, pravidla, popis technik.
Průzkumná část se zabývá, jak děti a mládež tráví svůj volný čas v tomto oddíle, do jaké míry ovlivňují jejich volný čas, jejich volnočasové aktivity. Z jakého důvodu se věnují tomuto sportu, jaký to má pro ně přínos. Dopad sportu na volný čas, s tím spojené negativní vlivy volného času.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with leisure activities of children and young people aged 8-18 years, in the sports section Hanuman Gym Prague Opatovov.
The theoretical part deals with free time on leisure activities, negative influences of our time, a description of the sport muay-thai history, rules, description techniques.
Exploratory section discusses how children and young people spend their leisure time in this section, the extent to which affect their leisure time, their leisure activities. For what reason are dedicated to this sport, what's the benefit for them. Impact of sport on leisure, the associated negative effects of free time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK