Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
3D rekonstrukce zaniklých plavebních nádrží pomocí UAV fotogrammetrie
Název práce v češtině: 3D rekonstrukce zaniklých plavebních nádrží pomocí UAV fotogrammetrie
Název v anglickém jazyce: 3D reconstruction of abandonned ponds using UAV photogrammetry
Klíčová slova: UAV; DEM; retence; GIS; model; nádrž
Klíčová slova anglicky: UAV; DEM; retention; GIS; model; pond
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2019
Oponenti: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce má za cíl zhodnotit potenciál UAV technologií pro 3D rekonstrukci a modelování zaniklých plavebních nádrží a jejich retenčního potenciálu v protipovodňové ochraně.

Navržená osnova práce:

1. Úvod

2. Materiál a metody
Zájmové území
- Fyzickogeografická charakteristika povodí Roklanského potoka, historické změny využití území, historie plavebních nádrží v zájmovém povodí
Použité metody a datové zdroje
- UAV technologie pro pořizování 3D dat
- Fotogrammetrické zpracování dat UAV
- 3D rekonstrukce zaniklých nádrží
- Analýza batymetrických charakteristik nádrží

3. Výsledky
- 3D rekonstrukce vybraných plaveních nádrží na základě UAV snímkování a konvenčních dat
- porovnání výsledků UAV rekonstrukce s historickými údaji a konvenčními datovými zdroji
- Vyhodnocení retenčního potenciálu nádrží

4. Diskuse
- Využití UAV dat pro modelování zaniklých nádrží
- Srovnání vypočtených charakteristik nádrží s historickými údaji
- Vyhodnocení účinnosti nádrží v protipovodňové ochraně

5 Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK