Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Screenigova studie různých rostlinných taxonů a jejich vliv na lidské enzymatické systémy I.
Název práce v češtině: Screenigova studie různých rostlinných taxonů a jejich vliv na lidské enzymatické systémy I.
Název v anglickém jazyce: Screening of various plant taxa and their influence on human enzyme systems I.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 23.11.2017
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Provedení literární rešerše na uvedené téma
Zajištění potřebné originální literatury
Sepsání práce dle zvyklostí obvyklých na pracovišti (rozsah práce cca 50-60 stran, 40-70 literárních odkazů)
Seznam odborné literatury
Monografie k dané tématické oblasti dostupné v knihovně FaF UK Internetové databáze Chemical Abstracts (Scifinder), Medline
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie, Reaxys aj.
Předběžná náplň práce
studium literatury na téma obsah alkaloidů ve vytipovaných taxonech
sumární extrakce ze vzorků rostlin
příprava alkaloidního koncentrátu ze sumárního extraktu
spolupráce při stanovení biologické aktivity alkaloidního extraktu na inhibici acetyl- a butyrylcholinesterasy (prof. Opletal)
spolupráce při GC/MS analýze alkaloidního koncentrátu – zjištění profilu alkaloidů v přidělených vzorcích
studium a vyhodnocení spekter MS vybraných alkaloidů z přiděleného rostlinného materiálu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK