Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga.
Název práce v češtině: Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga.
Název v anglickém jazyce: Myth as a Psychological Phenomenom and its Importance to the Modern Man from the Perspective of C. G. Jung.
Klíčová slova: Mýtus, psychologie, Jung, archetyp, symbol, moderní člověk, nevědomí, mytologie, interpretace, psýché, náboženství
Klíčová slova anglicky: Myth, psychology, Jung, archetype, symbol, modern man, unconsciousness, mythology, interpretation, psyche, religion
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2020
Oponenti: Marek Šusta, M.A., MBA, Ph.D.
  doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce zpracovává tři hlavní oblasti: mýtus, psychologii člověka a osobnost Carla Gustava Junga. Zabývá se rozporem mezi racionálním hodnocením mýtu a jeho faktickým vlivem na utváření představ moderního člověka o světě, který ho obklopuje, a také tvorbou nových mýtů v moderní době. Na pomezí psychologie člověka a psychologie náboženství ukazuje vliv mýtů obsahujících archaické symboly a archetypy na vědomé i nevědomé psychické procesy člověka a jejich interakci. Představuje také možnosti mýtických a náboženských tradic pro pochopení vlastní identity moderního člověka a jeho života.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with three main areas: myth, human psychology and Carl Gustav Jung's personality. It deals with the contradiction between the rational evaluation of myth and its actual influence on shaping the ideas of the modern man about the world that surrounds him, and the creation of new myths in modern times. It shows the influence of myths containing archaic symbols and archetypes on the conscious and unconscious psychic processes of man and their interaction on the border of human psychology and psychology of religion. It also presents the possibilities of mythical and religious traditions for understanding the identity of modern man and his life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK