Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novobarokní fenomén v pražské architektuře kolem roku 1900
Název práce v češtině: Novobarokní fenomén v pražské architektuře kolem roku 1900
Název v anglickém jazyce: The neo-baroque phenomenon in Prague architecture around 1900
Klíčová slova: neobaroko, architektura, Polívka, rázovitost, asanace
Klíčová slova anglicky: neo-baroque, architecture, Ohmann, Prague, modern style
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2012
Datum a čas obhajoby: 27.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Novobaroko bylo významným stylovým projevem, který podstatně ovlivnil architekturu v Praze na přelomu 19. a 20. století. Diplomant pořídí katalog novobarokních realizací, vysleduje vývoj novobarokního projevu a bude se zabývat vztahem architektury a její výzdoby. V tomto rámci věnuje zvláštní pozornost podílu profesora Uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna na uvedení novobaroka do Prahy, významu novobaroka v kontextu pražské asanace a typickému pražskému spojování novobaroka se secesí.
Seznam odborné literatury
Architektonický obzor I - XX, Praha 1902-1921
BALŠÁNEK Antonín: Architektura střech doby barokové, Praha 1907
BAŤKOVÁ Růžena (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, Praha 1998
BEČKOVÁ Kateřina: Asanace Vojtěšské čtvrti, in: BAŤKOVÁ Růžena (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, Praha 1998,50-53
BENEŠOVÁ Marie: Česká architektura 1860 – 1960, in: BUŘÍVAL Zdislav (ed.): Staletá Praha VII, Praha 1975, 46–66
BENEŠOVÁ Marie: Pražská architektura nástupu století, in: POCHE Emanuel (ed.): Praha našeho věku, Praha 1978, 15–90
BENEŠOVÁ Marie: Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1984
BENEŠOVÁ Marie: Problémy architektury 19. a 20. století, in: Staletá Praha XVI, Praha 1986, 229-236
BRÁF Antonín: O některých nezdravých úkazech kolem nás, in: Architektonický obzor I, Praha 1902, 47–48, 51–53
B. A. (rec.): OHMANN Friedrich.: Architektura a umělecký průmysl doby baroku, rokoka a empiru v Čechách a jiných zemích rakouských, in: Architektonický Obzor II, Praha 1903, 12
C(ECHNER) A. (rec): Friedrich Ohmann´s Entwűrfe und ausgefűhrte Bauten. Zusammengestellt und erläutern von F. v. Veldegg, in: Architektonický obzor V., Praha 1906
FANTA Josef: Nádraží císaře Františka Josefa v Praze, in: Architektonický obzor VIII, Praha 1909, 19–20, 26, 31
GRUEBER Bernhard.: Böhmen und Mähren, in: LŰBKE Wilhelm (ed.): Geschichte der Renaissance in Deutschland II, Stuttgart 1882, 92–151
GURLITT Cornelius: Geschichte des Barokstilsund des Rococo in Deutschland, 1889
HARLAS František X.: Moderna v pražských ulicích, in: Architektonický obzor III, Praha 1904, 33, 34, 37
HARLAS František X.: Sochařství a stavitelství, Praha 1911
HILMERA Jiří: Urbanistický a stavební vývoj od poloviny 19. století do současnosti, in: VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999,52-56
HORYNA Mojmír: Jan Blažej Santini – Aichel, Praha 1998
HORYNA Mojmír: Architektura romantického historismu, in: PETRASOVÁ Taťána/LORENZOVÁ Helena (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 III/1, Praha 2001, 261–277
HORYNA Mojmír: Architektura přísného a pozdního historismu, in: PETRASOVÁ Taťána/LORENZOVÁ Helena (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 III/2, Praha 2001, 133 -202
CHYTIL Karel: O stavební činnosti v Praze v době baroka, in: Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém 30, Praha 1895,56–62, 73–75
ILG Albert: Die Zukuntf des Barockstils, Wien 1880
JANATKOVÁ Alena: Barockrezeptionzwischen Historismus und Moderne. Die Architekturdiskussion in Prag 1890 – 1914, Zűrich – Berlin, 2000
K.: Architektura na výstavě architektury a inženýrství, in: Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém XXXII, Praha 1898, 107
KICK Friedrich: Alt-Prager Architekturdetaile, Wienna 1906
KŘÍŽENECKÝ Rudolf: Kilian Ignác Dientzenhofer a článkování architektonické letohrádku hr. Michny (nyní vily Amerika) a prelatury u sv. Mikuláše na Starém městě Pražském, Praha 1899
LUKEŠ Zdeněk/POŠVA Rudolf: Neznámý Osvald Polívka, in: KOTALÍK Jiří T. (ed.): Staletá Praha XVIII., Praha 1988, 193–207
MÁDL Karel B.: Barock-BautenWiens, in: Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém XVIII, Praha 1883, 141
MÁDL Karel B.: Referáty a kritiky, in: Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém XX, Praha 1885-86, 49-51
MÁDL Karel B.: Kované práce zámečnické v Praze, in: Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém XXI, Praha 1886 – 1887, 46-49
MÁDL Karel B.: Friedrich Ohmann v Praze, in: Volné směry 4, Praha 1900,181–186
MASARYKOVÁ Anna: Druhé rokoko v pražské architektuře, in: Památky archeologické XLI, Praha 1940, 150-159
MATĚJKA B.: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, in: Architektonický obzor II, Praha1903, 21-22
OUTRATA Jan Jakub: Jak se stavěla Zemská banka. Osvald Polívka ve vzpomínce Otakara Wolfa, in: Staletá Praha XXIII, Praha 1997, 191-194
PAVLÍK Milan: Kompozice stěny, tvarosloví a řádové systémy v díle Kiliána Ignáce Dientzenhofera in: Kilián Ignác Dientzehofer a umělci jeho okruhu (kat. výst.), Praha 1989, 27-42
PETRASOVÁ, Taťána: Neobaroko, secese (1884-1918), in: KRATOCHVÍL, Petr (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české tematická řada Architektura, Praha 2009, 597-601
POCHE Emanuel/LÍBAL Dobroslav: Architektura, in: POCHE Emanuel (ed.): Praha národního probuzení, Praha 1980, 33–204
POCHE Emanuel/ PREISS Pavel: Pražské paláce, Praha 1973
POLÍVKA Osvald: Jakých zásad nutno šetřiti při zamýšlené úpravě Prahy, zvláště města Starého, in: Zprávy Spolku inženýrů a architektů v království Českém XXIX, Praha 1895, 13-22
POLÍVKA Osvald: Zemská banka království Českého v Praze, in: Zprávy spolku inženýrů a architektů v království Českém XXXI, Praha 1897, 73-74, 155-156, tab. V-XI.
POSPÍŠIL Josef: O domácí architektuře, in: Architektonický obzor VI, Praha 1907, 29,31.
POŠVA Rudolf: Plastika a mozaika v průčelích Osvalda Polívky, in: Umění 5, Praha 1987,
OHMANN Friedrich.: Architektura a umělecký průmysl doby baroku, rokoka a empiru v Čechách a jiných zemích rakouských, Wien 1896
SVOBODA Jan E./LUKEŠ Zdeněk: Praha 1891–1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997
ŠVÁCHA Rostislav: Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století, Praha 1994
ŠVÁCHA Rostislav: Historismus druhé poloviny 19. století, in: VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město. Josefov, Praha 1996, 39-41
ŠVÁCHA Rostislav: Novorenesance a novobarok, in: BAŤKOVÁ Růžena (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, Praha 1998,45-49
ŠVÁCHA Rostislav: Moderní architektura, in: BAŤKOVÁ Růžena (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, Praha 1998,54-71
TOMAN Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, Praha 1950
URBAN Otto: Česká společnost 1848 – 1918, Praha 1982
VELFLÍK, Albert Vojtěch: Statický výpočet a návrh železné střechy, stropu a galerií v novém německém divadle v Praze, in: Zprávy Spolku inženýrů a architektů v království Českém XXII, Praha 1887 -1888, 1-19 sešit 1, 4-21 sešit 2, 28-31 sešit 3, 22-30 sešit 4
VELFLÍK, Albert Vojtěch: Statický výpočet a návrh železné střechy, stropu a galerií v novém německém divadle v Praze, in: Zprávy Spolku inženýrů a architektů v království Českém XXIII, Praha 1888 – 1889, 26-36
VELFLÍK, Albert Vojtěch: Výstava konkurenčních plánů na nový most na místě Františkova řetězového mostu v Praze, in: Zprávy Spolku inženýrů a architektů v království Českém XXV, Praha 1890–1891, 61,62,64-69,75-77,82,83-86
VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, Praha 1996
VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999
VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000
VLČEK Tomáš: Praha 1900, Praha 1986
VYBÍRAL Jindřich: „Moderna či směr národní“. Pražská architektonická diskuse kolem roku 1900, in: ŠTONCNER Petr (ed.): Staletá Praha 23, Praha 1997, 18 –190
VYBÍRAL Jindřich: Křtitel pražské secese, in: Architekt 43, Praha 1997,57–59
VYBÍRAL Jindřich: Friedrich Ohmann and Prague Architecturearound 1900, in: BURMAN Peter (ed.): Architecture1900, Dorset 1998, 173–178
VYBÍRAL Jindřich (rec.): JANATKOVÁ Alena: Barockrezeptionzwischen Historismus und Moderne, in: Umění 49, Praha 2001, 82–84
VYBÍRAL Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002
WIEHL Antonín/POLÍVKA Osvald: Spořitelna král. hlavního města Prahy, in: Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém XXIX, Praha 1895,11-13
WIRTH Zdeněk: Barokní gotika v Čechách v XVIII. a I. polovici XIX. století, in: Památky archeologické a místopisné 23, Praha 1908, 121–156, 201–220
WIRTH Zdeněk: Osvald Polívka, in: Umění 4, Praha 1931, 334–335
WIRTH Zdeněk/MATĚJČEK Antonín: Česká architektura 1800 – 1920, Praha 1922
WITTLICH Petr: Česká secese, Praha 19852
WOLF Achille: Űberdie Restauration des Palais Nostitz am Graben in Prag, in: Mittheilungen des Architekten- und Ingenier – Vereinesim Königreich Böhmen XV, 1880, 1–5
Zprávy spolku inženýrů a architektů v království Českém, Praha
ZEYER Jan: Baroc a Rococo, Sbírka architektonických motivů, Wien 1895
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK