Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korpusová analýza fungování francouzského příslovečného sousloví en effet
Název práce v češtině: Korpusová analýza fungování francouzského příslovečného sousloví en effet
Název v anglickém jazyce: Corpus analysis of the functions of the French adverbial en effet
Klíčová slova: en effet, argumentativní konektory, korpusová analýza, kauzální vztahy, překlad, Frantext, InterCorp
Klíčová slova anglicky: en effet, argumentative connectors, corpus analysis, causal relations, translation, Frantext, InterCorp
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2012
Datum zadání: 20.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Loucká, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je analyzovat fungování francouzského příslovečného sousloví (argumentativního konektoru) en effet, a to na základě korpusového materiálu – jednak jednojazyčného francouzského korpusu Frantext, jednak francouzsko-české a česko-francouzské sekce paralelního korpusu InterCorp.
V první, teoretické části zařadím problematiku en effet do kontextu široce kauzálních vztahů a fungování konektorů obecně, ve druhé části práce budu charakterizovat použité korpusy. Třetí, empirická část se bude nejprve zabývat analýzou typů en effet a jejich frekvencí ve třech typech textů v korpusech jednojazyčných, ve druhé části se zaměřím na analýzu možných překladů do češtiny na základě korpusu paralelního.
Seznam odborné literatury
Čermák, F. Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost, 56, 1995, pp. 119-140.
Čermák, F. Parallel Corpora: the case of InterCorp. In: Čermák, F., Corness, P., Klégr, A. (eds). InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav Českého národního korpusu, 2010, pp. 10–18.
Devátá, L. Široce kauzální vztahy ve francouzštině a jejich vyjádření. Rig. práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ved. Hana Loucká.
Grevisse, M., Goosse, A. Le bon usage: grammaire française. Louvain-la-Neuve – Paris: Duculot – De Boeck, 2007.
Hendrich, J., Tláskal, J., Radina, O. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001.
Charaudeau, P. Grammaire du sens et de l'expression. Paris: Hachette Education, 1992.
Chevalier, J., Blanche-Benveniste, C., Arrivé, M. Grammaire du français contemporain. Paris: Larousse, 1991.
Le Nouveau Petit Robert. [CD-ROM]. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2007.
Le Trésor de la langue française. [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: .
Moeschler, J. Connecteurs, encodage conceptuel et encodage procédural. Cahiers de Linguistique Française, 24, 2002, pp. 265–292.
Olohan, M. Parallel Corpora. In: Olohan, M. Introducing corpora in translation studies. New York: Routledge, 2004, pp. 12-24.
Radina, O. Francouzština a čeština - systémové srovnání dvou jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.
Riegel, M., Pellat, J.-Ch., Rioul, R. Grammaire méthodique du français. Paris: Presses universitaires de France, 2009.
Robert, P., Rey, A., & Robert, P. Le grand Robert de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK