Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English grammar checker and corrector: the determiners
Název práce v češtině: Korektor anglické gramatiky: určité a neurčité členy
Název v anglickém jazyce: English grammar checker and corrector: the determiners
Klíčová slova: Angličtina, členy, kontrola pravopisu
Klíčová slova anglicky: English, determiners, grammar checker
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2013
Datum zadání: 18.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Správné používání určitých a neurčitých členů v angličtině je pro mnohé nerodilé mluvčí obtížné, a to zřejmě proto, že v mnoha jazycích gramatická kategorie určenosti zcela chybí (určenost substantiva pak závisí jen na kontextu). Rodilým mluvčím však užívání členů většinou problém nepůsobí. Cílem práce je analyzovat pravidla, kterými se užívání členů řídí a navrhnout automatickou metodu, která bude nesprávné použití určitých a neurčitých členů v angličtině automaticky odhalovat a opravovat.

Cílem diplomové práce je navrhnout, implementovat a experimentálně otestovat nástroj pro automatickou opravu používání určitých a neurčitých členů v angličtině Řešení práce bude spočívat ve dvou krocích: 1) Detekovat potenciální výskyty členů ve větě bez ohledu na to, zda-li se tam člen vyskytuje nebo ne. 2) O každé takové pozici rozhodnout, zda-li má být obsazena nějakým (a případně jakým) členem nebo nikoliv. První krok bude vyžadovat důkladnou analýzu jazykových pravidel používání členů v angličtině a jejich formální popis, který bude použit pro automatickou detekci potenciálních pozic výskytů členů ve větě. Tento krok bude zahrnovat morfologickou a syntaktickou analýzu vstupní věty. Druhý krok bude založen na tzv. značkování (každé potenciální pozici bude přiřazen správný člen, případně žádný člen). Úlohu značkování lze řešit několika různými metodami strojového učení (s učitelem či bez učitele, generativním či diskriminativními metodami). Součástí práce bude srovnání vybraných postupů a doporučení optimálního řešeni.
Seznam odborné literatury
Chris Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press. Cambridge, MA.1999.

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman. 1985.

Libuše Dušková a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK