Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná maďarská menšina na Slovensku a slovenská v Maďarsku
Název práce v češtině: Současná maďarská menšina na Slovensku a slovenská v Maďarsku
Název v anglickém jazyce: Contemporary Hungarian minority in Slovakia and Slovak in Hungary
Klíčová slova: Slovensko, Maďarsko, menšina, model, autonomie, menšinová práva
Klíčová slova anglicky: Slovakia, Hungary, minority, model, autonomy, minority rights
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.09.2012
Datum zadání: 06.09.2012
Datum a čas obhajoby: 28.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2013
Oponenti: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
podrobněji viz. seznam použité literatury v textu práce
Primární
Dokumenty mezinárodních organizací
Dokumenty Slovenské republiky
Dokumenty Maďarské republiky
Statistické údaje
Sekundární
Monografie, sborníky a odborné články
např.
- GYŐRI SZABÓ, Róbert. Kisebbség, autonómia, regionalizmus (Menšina, autonomie, regionalismus). Budapest: Osiris, 2006. ISBN 96-338-9880-3.
- IRMANOVÁ, Eva. Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Ústí nad Labem: Albis international, 2005. ISBN 978-80-86067-67-4.
- POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-868-6197-X.
- SCHEU, Harald Christian. Ochrana národostních menšin podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4632-5.
- BRUNNER, Georg a Herbert KÜPPER. European Options of Autonomy: A Typology of Autonomy Models of Minority Self-Governance. In: GÁL, Kinga. Minority governance in Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2002.
- CSURGAI, Gyula. Geopolitical Aspects of the Minority Question in Central and South Eastern Europe: A Typology of Autonomy Models of Minority Self-Governance. In: GÁL, Kinga. Minority governance in Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2002.
- DOSTÁL, Ondrej. Národnostné menšiny. In MESEŽNIKOV, Grigorij, KOLLÁR, Miroslav. Slovensko 2000: súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: IVO, 2000.
- EILER, Ferenc. A kisebbségi önkormányzati rendszer és tapasztalatai (Systém menšinových samospráv a zkušenosti s jeho fungováním). In: KÁNTOR, Zoltán a Balázs MAJTÉNYI. Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbsegekről (Sborník textů o národnostních menšinách). Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005.
- KÜPPER, Herbert. Hungary’s Controversial Status Law. In KÁNTOR, Zoltán, et al. Hungarian Status Law: nation building and/or minority protection. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2004.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat teoretickými přístupy k problematice národnostních menšin a zařazena bude i kapitola o ochraně menšin v mezinárodním právu. Dále budou zkoumány dva konkrétní případy a to Slovensko a Maďarsko a jejich vzájemné menšiny. Na základě teoretických poznatků bude zhodnocena jak sama menšina, tak její právní postavení. Časově je práce ostře vymezena rokem 2010 a neostře na spodní hranici, těžištěm je období prvního desetiletí nového tisíciletí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will present theoretical approaches to the issue of national minorities and a chapter dealing with international protection o national minorities will be included. Two specific cases – Slovakia and Hungary and their respective national minorities – will be examined. These minority models and minorities themselves will be subsumed under the theoretical grounds gained in the introductory chapter. Examined period will be set without an exact starting point, but decisively ending in 2010, focus will be put into the first decade of new century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK