Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žert Milana Kundery pod dohledem: kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnoti.
Název práce v češtině: Žert Milana Kundery pod dohledem: kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnoti.
Název v anglickém jazyce: Milan Kundera's The Joke supervised. Critical reception of the novel in the context of its release and today.
Klíčová slova: Milan Kundera, Žert, kritický ohlas, recenze, Host do domu, Literární noviny, Orientace, exil
Klíčová slova anglicky: Milan Kundera, The Joke, critical reception, review, Host do domu, Literární noviny, Orientace, exile
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2012
Datum zadání: 31.08.2012
Datum a čas obhajoby: 19.03.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2013
Oponenti: PhDr. Anna Jonáková
 
 
 
Seznam odborné literatury
COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009, 328 s. ISBN 978-80-7294-324-1.

ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, 192 s. ISBN 80-85639-21-1.

ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je ve světě. Brno: Blok, 1968, 81 s. ISBN 47-007-68.

ČEŠKA, Jakub. Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga, 2005, 216 s. ISBN 80-902912-4-4.

ČORNEJ, Petr. Cenzura. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 50-54. ISBN 978-80-200-1583-9.

ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 147-156. ISBN 978-80-200-1583-9.

ČORNEJ, Petr. Hlavní tendence literární publicistiky. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 64-68. ISBN 978-80-200-1583-9.

ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 22-31. ISBN 978-80-200-1583-9.

ČORNEJ, Petr. V období tzv. pražského jara a jeho doznívání. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008,
s. 39-50. ISBN 978-80-200-1583-9.

DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010. ISBN 978-80-254 6831-9.

DOKOUPIL, Blahoslav a Pavel JANOUŠEK. Próza. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 279-397. ISBN 978-80-200-1583-9.

DOLEŽEL, Lubomír. Vypravěčské sympozium v Žertu Milana Kundery. In: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1993, 152 s. ISBN 80-202-0418-0.

EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005, 363 s. ISBN 80-86138-72-0.
FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998, 224 s. ISBN 80-86138-03-8.

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Brno: Host, 2003, 440 s. ISBN 80-7294-078-3.

HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: Československý spisovatel, 1972, s. 72-91.

HAMAN, Aleš. Literatura v průsečíku pohledů: teorie - historie – kritika. Praha: Arsci, 2003, 173 s. ISBN 80-86078-29-9.

HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000, 131 s. ISBN 80-86022-63-3.

HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, 191 s.

HAŠKOVÁ, Barbora. Česká a francouzská recepce románů Žert a Totožnost Milana Kundery. Praha, 2009. 90 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel Janoušek.

CHVATÍK, Květoslav. Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1992, 272 s. ISBN 80-202-0347-8.

CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, 160 s. ISBN 80-7108-080-2.

JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, 668 s. ISBN 978-80-200-1583-9.

JUNGMANN, Milan. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. In: Z dějin českého myšlení
o literatuře 4 (1970-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 353-355. ISBN 80-85778-48-3.

JUNGMANN, Milan. Kunderovské paradoxy. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 312-338. ISBN 80-85778-48-3.

KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996, 189 s. ISBN 80-85625-35-0.

KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 1998, 366 s. ISBN 80-90-1647-8-1.

KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In: REIFOVÁ, Irena (a kol.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 26-30. ISBN 80-7178-926-7.

KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, 368 s. ISBN 0-88781-180-9.

KOSKOVÁ, Helena. Milan Kundera. Jinočany: Nakladatelství H&H, 1998, 189 s. ISBN 80-86022-19-6.

KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 344 s. ISBN: 978-80-7367-698-8.

KRATOCHVIL, Jiří. O Kunderovi jinak. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 355-360. ISBN 80-85778-48-3.

KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 2001, 200 s. ISBN 80-729-4043-0.

KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 319-326. ISBN 80-7108-116-7.

KUNDERA, Milan. Žert. Vyd. 3. Praha: Československý spisovatel, 1969, 304 s. ISBN 22-142-69.

LE GRAND, Eva. Kundera aneb Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, 204 s. ISBN 80-7198-305-5.

LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, 472 s. ISBN 80-202-0254-4.

MOHYLA, Otakar. IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 1968, 218 s.

PETŘÍČEK, Miroslav. O nežertujícím autorovi Žertu. In: Žert. Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 277-280.

PILAŘ, Martin. Milan Kundera. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1. Praha: Brána, 1995, s. 447. ISBN 80-85946-16-5.

POHORSKÝ, Miloš. Žert na začátku jedné epiky. In: Zlomky analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0196-3.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Místo domova. Brno: Host, 2004, 230 s. ISBN 80-7294-131-3.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Tři romány Milana Kundery. In: Slova a ticho. Praha: Československý spisovatel, 1991, 160 s. ISBN 80-202-0333-8.

SIMONIS, Linda. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 455-457. ISBN 80-7294-170-4.

SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1992, 144 s. ISBN 80-7108-051-9.

ŠALDA, František Xaver. Kritika literární. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 15, Krajčij-Ligustrum. Praha: J. Otto, 1900, s. 191-196.

ŠALDA, František Xaver. Kritika pathosem a inspirací. In: ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek: duše a dílo. Praha: Melantrich, 1973, s. 183-198.
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce „Žert Milana Kundery pod dohledem. Kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnosti“ se bude zabývat kritickou recepcí Kunderova prvního románu od vydání díla až do současnosti. Autorka nejprve nastíní základní kulturní a politické souvislosti vzniku románu Žert. Kritická recepce románu, která je v práci rozdělena do tří období, pak bude tvořit hlavní náplň práce.
V první části kritické historické analýzy a kvalitativní analýzy dobových i současných kritických textů o díle se autorka bude věnovat ohlasům románu v šedesátých letech, a to zejména v denících a kulturních periodikách doma i v exilu. Druhá část práce se bude zabývat recepcí Žertu v letech sedmdesátých a osmdesátých. Důraz bude kladen nejen na dozvuky z šedesátých let a na oficiální normalizační kritiku, ale také na ohlas románu v exilu a samizdatu. V poslední části rigorózní práce se autorka zaměří na kritickou recepci románu v současnosti, kde zanalyzuje český ohlas Žertu v denících, kulturních časopisech a v nově vznikajících kunderovských monografiích a také francouzský ohlas vydání Kunderova souborného díla včetně Žertu v prestižní edici Plejáda nakladatelství Gallimard.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis “Milan Kundera's ‘The Joke’ supervised. Critical reception of the novel in the context of its release and today” will deal with critical reflection of the novel ‘The Joke’ in the period from the end of the 1960's up to current reviews. The author will dedicate first chapters to the cultural and political background of the release. The core of the thesis will focus mostly on critical reception of the novel, which will be divided into three historical periods.
In the first part of the critical historical analysis and qualitative analysis, the author will examine critical acceptance of the novel in the aftermath of its release (1967-1969), in the Czechoslovakian and exiled journals and literary magazines in particular. The second part will consider critical reaction to the novel throughout 1970's and 80's, and will stress outcomes of the reception in the sixties, official normalized critical reviews and the acceptance in the exile and samizdat literature as well. Finally, the last part of the thesis will offer contemporary critical response to ‘The Joke’, analyzed on the basis of Czech journals, literary magazines and newly emergent Kundera's monographs and on the basis of French critical reception of the Milan Kundera's collected work in the prestigious La Pléiade Gallimard edition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK