Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence nehod a bezpečný pohyb na vodě v ČR
Název práce v češtině: Prevence nehod a bezpečný pohyb na vodě v ČR
Název v anglickém jazyce: Accidents prevention and safe movement on watercourses in the Czech Republic
Klíčová slova: bezpečnost, vodní turistika, záchrana
Klíčová slova anglicky: safety, water tourism, rescue
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 16:00
Místo konání obhajoby: Loděnice UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: Ing. Marcela Polášková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knihy:
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0071-4
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-9050-5
CIBULA, V. Mušketýři v peřejích. Praha: Leprez, 1996. ISBN 80-86061-00-0
DOLEŽAL, T. Základy kanoistiky a vodní turistiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-389-8
PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Albis international, 2006. ISBN 80-86971-14-7
PTÁČEK, P. Záchrana z válce. 1. vyd. Nové Město nad Metují: Ptáček 2007. ISBN 978-80-254-0253-5
PTÁČEK, P., ZEMAN, J., VAZAČ, M. Cena adrenalinu. 1. vyd. Nové Město nad Metují: Ptáček 2011. ISBN 978-80-260-0725-8
SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. 1. vyd. Praha: Freytag & Berndt a Plzeň: Kletr 1997. ISBN 80-85 822-27 X
SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl. 2. vyd. Praha: Freytag & Berndt 2002. ISBN 80-7316-064-1
SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu III. díl. 2. vyd. Praha: Freytag & Berndt 2011. ISBN 978-80-7316-312-9
ŠKRANC, JANČAR, VOKŘÁL, LAŠTOVKA, FOJTÍK, RYBA. Záchrana na divoké vodě. B.m.: Český svaz kanoistů a vodácká škola Kotva Braník 1993.
ŠPAČEK, O., MRZENA, V., VÍT, Z. Jedeme na vodu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0095-8
Internetové stránky:
ČECH, Vladimír. Integrovaný záchranný systém (IZS) [online]. 2004-11-22
[cit. 2012-07-03]. Dostupné na www: < http://www.pozary.cz/clanek/2964-integrovany-zachranny-system-izs/>
HOLUB, Jan. Krátká historie vodáctví v Čechách [online]. Poslední revize 2008-05-12 [cit. 2012-03-04]. Dostupné na www:
<http://www.povoda.cz/clanky/1354326586/kratka-historie-vodactvi-v-cechach.html>
KAUFMAN, Jan. Hygiena. Koupání a riziko úrazů a tonutí [online]. 2008, roč. 53, č. 3, s. 112-113. [cit. 2012-07-03]. Dostupné na www: <http://www.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2008-3-08-full.pdf>
Kurzy záchrany – obecně o kurzech [online]. [cit. 2012-07-05].
Dostupné na www: <http://www.raft.cz/skola/kurzy.aspx>
MAČKAL, Adam. Nešťastná událost na Kamenici – článek ze seriálu:
Osudné okamžiky [online]. 2002-08-21 [cit. 2011-10-19]. Dostupné na www: <http://www.raft.cz/Clanek-Nestastna-udalost-na-Kamenici.aspx?ID_clanku=260>
Mezinárodní organizace vodní záchrany – Vodní záchranná služba ČČK [online].
[cit. 2012-07-04]. Dostupné na www: <http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16>
Profil státního podniku Povodí Vltavy [online].[cit. 2012-03-13].
Dostupné na www: <http://www.pvl.cz/profil-statniho-podniku>
Proč jsou jezy nebezpečné [online]. [cit. 2012-07-03]
Dostupné na www: <http://www.nebezpecnejezy.cz/proc-nebezpecne.aspx>
Předmět činnosti – Povodí Ohře [online]. 2011-05-10 [cit. 2012-03-13].
Dostupné na www: < http://www.poh.cz/profilfirmy/predmetcinnosti.htm>
PTÁČEK, Petr., ŠÁLEK, Pavel. Na Řepčíně se testoval nebezpečný jez [online].
2012-05-30 [cit. 2012-07-04]. Dostupné na www: <http://www.raft.cz/Clanek-Na-Repcine-se-testoval-nebezpecny-jez.aspx?ID_clanku=1363>
PTÁČEK, Petr. Vodácká černá kronika [online]. 2004-08-11, poslední revize 2012-06 [cit. 2012-03-05]. Dostupné na www: <http://www.raft.cz/Clanek-Vodacka-cerna-kronika.aspx?ID_clanku=451>
PTÁČEK, Petr. Seznam vodáckých svazů ČR a SK [online]. [cit. 2012-03-13].
Dostupné na www: < http://www.raft.cz/svazy.aspx>
Studie o počtu a příčinách nehod v rakouských Alpách [online]. 2012-05-27
[cit. 2012-07-02]. Dostupné na www:
<http://www.svetsportu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1620:studie-o-potu-a-piinach-nehod-v-rakouskych-alpach&catid=36:zahranini&Itemid=75>
SVOBODA, Miloslav. Bezpečně na vodě? - článek ze seriálu: Záchrana na divoké vodě [online]. 2009-01-25 [cit. 2012-07-03]. Dostupné na www: <http://www.raft.cz/Clanek-Bezpecne-na-vode.aspx?ID_clanku=966>
ŠÁLEK, Pavel. I letos se pokoušíme změnit bezpečnost některých jezů [online].
2012-03-21 [cit. 2012-07-04]. Dostupné na www: <http://www.raft.cz/Clanek-I-letos-se-pokousime-zmenit-bezpecnost-nekterych-jezu.aspx?ID_clanku=1341>
VÁVRA, Marek. Historie kanoistiky v Čechách [online]. 2004-07-26 [cit. 2012-03-04]. Dostupné na www: <http://www.kanoe.cz/view.php?cisloclanku=2004072601&rstema=35&stromhlmenu=5:35>
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhů, které by vedly ke snížení nehod a zvýšení prevence nehod a bezpečnosti na českých vodních tocích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this bachelor thesis is to create several suggestions how to decrease the amount of accidents and to improve accidents prevention and safety on the Czech watercourses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK